SVJETSKI DAN BEZ DUHANA

 

Svjetska zdravstvena organizacija svake godine 31. maj obilježava kao Svjetski dan bez duhana, ukazujući na zdravstvene rizike koji su povezani sa pušenjem i zalažući se za smanjenje konzumacije duhanskih proizvoda, koji su drugi uzrok smrtnosti na globalnom nivou.

 

 

 

 

 

 

Tema ovogodišnjeg Svjetskog dana bez duhana je "Zabrana reklamiranja, promocije i sponzorisanja duhana".

 

„Okvirna konvencija SZO o kontroli duhana” je najsnažniji alat za kontrolu duhanske industrije. Konvencija objedinjuje  želju i opredjeljenost mnogih država i miliona ljudi da imaju svijet bez duhanskog dima. Usvojena je 21. maja 2003.godine, a stupila je na snagu 27. februara 2005.godine.

 

Člаn 13. Okvirne konvencije ističe i naglašava  zаbrаnu reklаmirаnjа i promocije duhаnа i sponzorisanja od strаne duhаnske industrije. Stаtistički podаci pokаzuju dа je zаbrаnа reklаmirаnjа duhаnа i sponzorisanja duhаnske industrije jedаn od nаjisplаtivijih nаčinа dа se smаnji potrаžnjа zа duhаnom.

 

U junu 2009. godine Parlament BiH donio je odluku o ratifikaciji dokumenta SZO "Okvirna konvencija o kontroli duhana". Rаtifikаcijom Okvirne konvencije o kontroli  duhаnа Svjetske zdrаvstvene orgаnizаcije obavezali smo se, zаjedno sа još 170 zemаljа svijetа nа sveobuhvаtnu  аkciju u cilju kontrole duhаnа.

 

U Federaciji BiH, slično drugim zemljama u istočnom dijelu Evropskog regiona SZO, pušenje predstavlja jedan od vodećih javno zdravstvenih problema.

 

Nema bezopasnog kontakta s duhanskim dimom. Dim sadrži više od 7.000 hemijskih sastojaka, a preko 50 njih povezuje se s nastankom raka. Duhan ubije gotovo šest miliona ljudi svake godine, od kojih su više od 600 000 nepušači koji umru usljed udisanja dima.

 

Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona tokom cijele godine radi na prevenciji ovog problema kroz anketiranje mladih o štetnim efektima duhanskog dima po zdravlje, podjelu informativnih letaka i edukativnih brošura ali i obrazovanjem putem namjenskih programa i projekata  s ciljem pravilnog usmjerenja mladih koji su ciljana populacija duhanske industrije.

 

Zabrana reklamiranja, promocije i sponzorisanja duhanskih proizvoda je moćno sredstvo u zaštiti najmlađih od epidemije koja može odnijeti milijarde života.