JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU PUTNIČKIH VOZILA

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
TUZLANSKOG KANTONA

 

O b j a v l j u j e

 

POZIV
za dostavljanje ponuda

 

Prodaja vozila se vrši metodom javnog nadmetanja putem zatvorenih pisanih ponuda. Predmet prodaje su dva putnička vozila u svojini Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona i to:

 

I          VOZILO LADA NIVA

II         VOZILO DACIA SANDERO

 

Adresa na koju se dostavljaju ponude: Ponude se dostavljaju na adresu Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, ul. Seadbega Kulovića br. 6. 75000 Tuzla, svakog radnog dana od 07 00 – 15 00 sati a najkasnije do dana održavanja javnog nadmetanja.
Ponude se dostavljaju za svako vozilo posebno u zatvorenoj koverti na kojoj će se naznačiti
„Ponuda za vozilo ________________ NE OTVARAJ“.

 

Podnosioci ponude dužni su u ponudi navesti lične podatke:
Za fizička lica – ime i prezime, jedinstveni matični broj, adresu stanovanja;
Za pravna lica – naziv i sjedište, ime i prezime direktora odnosno lica ovlaštenog za zastupanje, izvod iz sudskog registra kod kojeg je registrovan i ID broj.

 

Rok  za dostavu ponuda i javno otvaranje ponuda:
Rok za dostavu ponuda (bez obzira na način dostave) ističe dana 7.2.2014. godine u 1200 sati.

Javno otvaranje ponuda obavit će Komisija za prodaju i licitaciju imenovana od strane Zavoda dana 7.2.2014. godine u 1215 sati u sjedištu Zavoda.

 

Način i uslovi prodaje
Prodaja će se obavljati po načelu „viđeno–kupljeno”, što isključuje sve naknadne reklamacije i prigovore kupca upućene prodavcu, po pitanju kvalitete i eventualnih nedostataka.


Kriterij za odabir je najviša ponuđena cijena ponude. Najpovoljniji ponuđač je onaj ponuđač koji ponudi najvišu cijenu. Smatraće se da su ispunjeni uslovi za javnu prodaju ako se do naznačenog vremena prijavi makar jedan ponuđač koji ponudi iznos početne cijene. Učesnik koji ponudi najveću cijenu proglašava se kupcem, a njegova ponuda smatra se prihvaćenom ponudom za kupovinu predmetnog vozila.

 

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva zainteresovana fizička i pravna lica koja uplate polog 10 %  od početne cijene vozila za koje se podnosi ponuda, odnosno od ukupne cijene za oba vozila ukoliko se ponude podnose za oba vozila, na žiro račun Zavoda broj 1321000309083330 kod NLB banke Tuzla.

 

Dokaz o uplati pologa predaje se Komisiji na dan javnog otvaranja ponuda.
Učesniku koji uspije na javnom nadmetanju polog će se uračunati u ukupnu postignutu cijenu, a onima koji u nadmetanju ne uspiju, polog će biti vraćen odnosno uplaćen na dostavljeni žiro račun naredni radni dan po završetku javnog nadmetanja.

 

Učesnik koji uspije u nadmetanju obavezan je, u roku od tri dana po obavljenom odabiru, sa Zavodom zaključiti ugovor o kupoprodaji i uplatiti cjelokupni iznos.
Troškovi prenosa imovine (porezi, takse i dr.) padaju u cjelosti na teret kupca.

Ako učesnik koji uspije u javnom nadmetanju u ostavljenom roku ne potpiše kupoprodajni ugovor smatraće se da je odustao od kupovine, te se u tom slučaju polog zadržava, a kupcem se proglašava sljedeći najpovoljniji ponuđač u postupku javnog nadmetanja.

 

Adresa na kojoj se može izvršiti uvid u predmet javnog nadmetanja:
Vozila, koja su predmet javnog nadmetanja, mogu se pogledati na dan 6.2.2014. godine od 0700 do 1500 sati i na dan 7.2.2014. godine od 0700 do 1200 sati u Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, u Tuzli u ulici Seadbega Kulovića br. 6. 

 

Kontakt telefon: Sva dodatna objašnjenja u vezi sa javnim nadmetanjem i vozilima koja su predmet javnog nadmetanja, zainteresovani mogu dobiti svakog radnog dana na telefon 035/307-700.

I          VOZILO LADA NIVA

 1. Vrsta vozila: M1-putničko (terensko)
 2. Registarska oznaka: A53-M-659,
 3. Marka i tip: Lada Niva 1,7 I 4X4, tip 2131,
 4. Radni obujam motora 1690 cm3,
 5. Snaga motora: 59 kw
 6. Godina proizvodnje: 2010,
 7. Vrsta goriva: Benzin,
 8. Broj vrata: 5,
 9. Broj sjedišta: 5,
 10. Broj motora: 212149350335,
 11. Vrsta motora OTTO.
 12. Broj šasije: XTA213100A0113039,
 13. Boja: siva,
 14. Pogon: 4 točka,
 15. Registrovano do 02.02.2014.godine,
 16. Eko karakteristike EURO 4. 
 17. Pređeno kilometara: 15.146 km,
 18. Vozilo je redovno servisirano u ovlaštenom servisu, zadnji servis na 10.000 km,
 19. Dodatna oprema: klima uređaj, servo volan.

 

Početna kupoprodajna cijena iznosi: 14.500,00 KM

 

 

 

 

 

II         VOZILO DACIA SANDERO

 

 1. Vrsta vozila: M1-putničko vozilo (ab-limuzina sa zakošenim zadnjim vratima)
 2. Registarska oznaka: O29-A-020,
 3. Marka i tip: Dacia Sandero, tip BSOE,
 4. Radni obujam motora 1390 cm3,
 5. Snaga motora: 55 kW,
 6. Godina proizvodnje: 2010,
 7. Vrsta goriva: Benzin,
 8. Broj vrata: 5,
 9. Broj sjedišta: 5,
 10. Broj motora: UA78853,
 11. Vrsta motora OTTO.
 12. Broj šasije: UU1BSDAEP43034757,
 13. Boja: crvena
 14. Pogon: Prednji
 15. Registrovano do 27.07.2014 godine,
 16. Eko karakteristike EURO 4. 
 17. Pređeno kilometara: 78.185 km,
 18. Vozilo je redovno servisirano u ovlaštenom servisu, zadnji servis na 73.489 km
 19. Dodatna oprema: klima uređaj, električni podizači prednjih stakala, servo volan.

 

Početna kupoprodajna cijena iznosi: 8.000,00 KM