UJEDINJENI MJENJAMO DIJABETES

 

POBOLJŠANJE USLOVA U ŠKOLAMA ZA DJECU KOJA ŽIVE S DIJABETESOM NA PODRUČJU TK

 

 

Šećerna bolest tip 1 jedna je od najčešćih hroničnih bolesti dječije i adolescentne dobi. Njena incidenca u uzrastu od 0 do 14 godina se u Tuzlanskom kantonu u posljednjem desetljeću iz godine u godinu prosječno povećavala za 15% što je rezultiralo povećanjem ukupnog broja djece oboljele od šećerne bolesti tip 1 na spomenutom području.

 

Ovakav porast broja oboljelih praćen velikim  brojem komplikacija šećerne bolesti predstavlja ne samo zdravstveni već i socio - ekonomski problem te nameće potrebu revidiranja dosadašnjeg pristupa prevenciji, dijagnostici i liječenju ove rasprostranjene bolesti. To i jeste razlog zbog koga je Zavod za javno zdravstvo TK krenuo u realizaciju Projekata pod nazivom „Poboljšanje uslova u školama za djecu koja žive s dijabetesom na području Tuzlanskog kantona“

 

Projekat „Poboljšanje uslova u školama za djecu koja žive s dijabetesom na području Tuzlanskog kantona“ realizira se pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona.

 

Sponzor projekta je Novo Nordisk Pharma doo, a partneri u projektu su 24 osnovne škole na području TK, Klinika za dječije bolesti UKC-a Tuzla, zdravstvene ustanove u Tuzlanskom kantonu i udruženje roditelja djece s dijabetesom „Novi Horizonti“. Nosilac i koordinator projekta je Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona. Vrijeme realizacije projekta je januar – decembar 2013.godine.

 

 

Projekat će unaprijediti uslove u školama za djecu koja žive s dijabetesom i poboljšati prevenciju gojaznosti i tip 2 dijabetesa među djecom i omladinom. Pored toga, Projektom će se dobiti podaci o rastu i razvoju školske djece i omladine te podaci o uticaju dijabetesa na kvalitet života školske djece i omladine na području Tuzlanskog kantona.
Fokus Projekta je na poboljšanju uslova za djecu koja žive s dijabetesom, kao i na djecu s povišenim rizikom za razvoj tip 2 dijabetesa u školama na području TK.
Indirektnu korist od Projekta imaće porodice školske djece, obrazovni i zdravstveni sistem te šira društvena zajednica i ekonomija Tuzlanskog kantona.

 

Misija

 

Misija Projekta je poboljšanje uslova u školama za djecu koja žive s dijabetesom, prevencija gojaznosti i dijabetesa tip 2 među školskom djecom na području Tuzlanskog kantona te podizanje svijesti o dijabetesu u općoj populaciji.

 

Vizija

 

Tuzlanski kanton je mjesto gdje stanovništvo, zdravstveni profesionalci, donosioci političkih odluka, javnost i partneri ujedinjeni mijenjaju dijabetes, poboljšavajući uslove u školama za djecu koja žive s dijabetesom i poboljšavajući prevenciju razvoja dijabetesa tip 2 kod školske djece i omladine, u cilju obezbjeđenja zdravijeg i kvalitetnijeg života za stanovništvo i manjeg ekonomskog opterećenja za Kanton.

 

Najznačajniji ciljevi projekta su:


•    Podići svijest opće populacije o dijabetesu, faktorima rizika za nastanak tip 2 dijabetesa i načinima prevencije tip 2 dijabetesa;
•   Provesti edukaciju školskog osoblja o potrebama školske djece s dijabetesom i načinima na koji škole i školsko osoblje mogu pružiti podršku djeci s dijabetesom;
•  Provesti edukaciju školske djece o dijabetesu, faktorima rizika za gojaznost i tip 2 dijabetesa, načinima prevencije te posebno o načinima na koje mogu pomoći svojim školskim drugaricama i/ili drugovima koji žive s dijabetesom;
•    Unaprijediti opće zdravstveno stanje školske djece u Tuzlanskom kantonu;
•    Prevenirati gojaznost i tip 2 dijabetesa kod školske djece u Tuzlanskom kantonu;
•    Poboljšati uslove u školama za djecu s dijabetesom;
•  Prikupiti i analizirati statističke podatke o rastu i razvoju školske djece u Tuzlanskom kantonu;
•  Prikupiti i analizirati podatke o uticaju dijabetesa na kvalitet života školske djece na području Tuzlanskog kantona.

 

Očekivani rezultati projekta

 

Uspješnim provođenjem projekta „Poboljšanje uslova u školama za djecu koja žive s dijabetesom na području Tuzlanskog kantona“ očekuje se postizanje sljedećih rezultata:
•   Povećanje nivoa svijesti i znanja stanovništva o dijabetesu, faktorima rizika za nastanak tip 2 dijabetesa i načinima prevencije tip 2 dijabetesa te prihvatanje zdravijih stilova života od strane dijela stanovništva;
•    Smanjenje incidence predijabetesa i dijabetesa na području Tuzlanskog kantona;
•   Smanjenje incidence komplikacija dijabetesa, kao rezultat prevencije i ranijeg otkrivanja i liječenja dijabetesa.

 

Projektne aktivnosti realizirane u periodu januar- septembar 2013.godine

 

Od projektom definiranih obaveza u periodu januar - septembar 2013. godine realizirane su sljedeće projektne aktivnosti:
•   Edukacija školskog osoblja o dijabetesu (nastavnici, pedagozi itd), kao i edukacija učenika edukatora završena je u 15 OŠ na području Tuzlanskog kantona. Edukacijom su obuhvaćena 344 nastavnika i 398 učenika.
•  Antropometrijska mjerenja učenika od 5-9 razreda obavljena su u 14 OŠ na području Kantona. Mjerenjima je obuhvaćeno 4096 učenika, a popunjene tabele sa rezultatima tih mjerenja dostavljene su u Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona na daljnju obradu.
•   Distribuirano je 2250 upitnika za procjenu rizika za razvoj dijabetesa tip 2 kod roditelja školske djece od kojih je popunjeno i u Zavod za javno zdravstvo dostavljeno 1148 upitnika.
•  Popunjeno je i u Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona na daljnju obradu dostavljeno 306 upitnika za procjenu znanja o šećernoj bolesti nastavnog osoblja iz 15 škola u kojima su aktivnosti predviđene Projektom završene.
•   Školama je podijeljeno 550 edukativnih postera („PREPOZNAJTE HOPOGLIKEMIJU“ i „OBRATITE PAŽNJU...I DJECA MOGU IMATI DIJABETES“) i 270 brošura (“INFORMACIJE O DIJABETESU ZA ŠKOLSKO OSOBLJE“), a 150 brošura je ustupljeno Klinici za dječije bolesti Tuzla.

•  Izvršen je unos, provjera tačnosti i djelimična obrada do sada dostavljenih podataka u Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona.