O Zavodu

Javno zdravstvo je medicinska disciplina koja se ne bavi zdravljem pojedinca, nego radi na očuvanju i unapređenju zdravlja stanovništva. Zavod za javno zdravstvo kroz sociomedicinsku dijagnostiku posmatra stanovništvo kao pacijenta. Tehnološki napredak našeg društva donio je nove kvalitete življenja, potpuno nepoznate prije samo pola vijeka. Krećemo se, radimo, komuniciramo na načine koji su nekada bili potpuno nezamislivi. Ipak, tehnološki napredak dolazi uz veliku cijenu. Zagađenje zraka i vode, ..hemijsko.. „obogaćivanje“ prehrambenih proizvoda koje konzumiramo postali su nezaobilazni dio naše svakodnevice. Čist zrak, pitka voda i zdrava hrana postali su privilegije za koje se moramo boriti. Jedan od osnovnih zadataka Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona jeste kontrolisanje kvaliteta tih esencijalnih elemenata za ljudsko zdravlje. Naši timovi svakodnevno kontrolišu kvalitet vode, kao i kvalitet hrane koju konzumiraju građani Tuzlanskog kantona. Obavljamo distribuciju vakcine, a uključeni smo i u mnoge akcije koje za cilj imaju popularizaciju svjesnosti o javnom zdravlju i suzbijanje štetnih ponašanja, kao što su pušenje i narkomanija.

 

 

Uloga Zavoda

 

Članom 119. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine FBiH"" broj 46/10) utvrđeno je da Zavod za javno zdravstvo Kantona obavlja javnozdravstvenu djelatnost  za područje Kantona.

 

Prema članu 119 Zakona o zdravstvenoj zaštiti Zavod za javno zdravstvo obavlja slijedeće poslove:

 

 • Zavod iz stava 1. ovog člana obavlja sljedeće poslove:

 • predlaže programe zdravstvene zaštite iz djelokruga svog rada;

 • provodi zdravstveno statistička istraživanja u svrhu praćenja, procjene i analize zdravstvenog stanja stanovništva, kao i organizacije i rada zdravstvenih ustanova za područje kantona;

 • prati, ocjenjuje i analizira zdravstveno stanje stanovništva, kao i organizaciju i rad zdravstvenih ustanova na području kantona;

 • planira, organizuje i provodi aktivnosti promocije zdravlja i zdravstvenog vaspitanja stanovništva;

 • učestvuje u planiranju, predlaganju i provođenju mjera za sprečavanje, rano otkrivanje i suzbijanje hroničnih masovnih bolesti, uključujući i bolesti ovisnosti;

 • prati, analizira i ocjenjuje uticaj okoline i hrane na zdravstveno stanje stanovništva na području kantona, te predlaže mjere za unapređenje stanja u oblasti;

 • provodi preventivno vaspitne mjere zdravstvene zaštite u osnovnim i srednjim školama, kao i fakultetima za područje kantona;

 • koordiniše, usklađuje i stručno povezuje rad zdravstvenih ustanova za područje kantona;

 • kontinuirano provodi mjere higijensko-epidemiološke zaštite i nadzora sa epidemiološkom analizom stanja na području kantona i provodi protivepidemijske mjere, te nadzire provođenje obaveznih imunizacija;

 • obavlja raspodjelu obaveznih vakcina zdravstvenim ustanovama na primarnom nivou zdravstvene zaštite na području kantona,

 • nadzire provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, te provodi preventivne i protivepidemijske postupke dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje kantona;

 • obavlja sanitarnu hemijsku i sanitarnu mikrobiološku dijagnostičku djelatnost;

 • učestvuje u izradi i provođenju pojedinih programa zdravstvene zaštite u vanrednim prilikama;

 • stručno-metodološki nadzire i usmjerava rad higijensko-epidemioloških službi na području kantona;

 • sarađuje sa drugim zdravstvenim ustanovama na području kantona, kao i sa nadležnim organima lokalne samouprave i drugim ustanovama i organizacijama od značaja za unapređenje javnog zdravlja.

 

Zavod za javno zdravstvo kantona, pored poslova iz stava 2. ovog člana, može obavljati i sljedeće poslove:

 

 • planira, organizuje i provodi djelatnost kontinuirane medicinske edukacije i kontinuiranog profesionalnog razvoja u sektoru zdravstva;

 • izrađuje, implementira i evaluira projekte u oblasti zdravstva i zdravstvene zaštite;

 • provodi obuku zaposlenih za sticanje osnovnih znanja o higijeni životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe, kao i ličnoj higijeni lica koja rade u proizvodnji i prometu životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe;

 • obavlja hemijske, bakteriološke, serološke, toksikološke i virusološke preglede i ispitivanja u vezi sa proizvodnjom i prometom životnih namirnica, vode, vazduha i predmeta opšte upotrebe, kao i preglede u vezi sa dijagnostikom zaraznih i nezaraznih bolesti;

 • ispituje zdravstvenu ispravnost vode za piće, vode za dijalizu, vode za rekreaciju, površinske i otpadne vode, stanje vodoopskrbe, te zdravstvenu ispravnost životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe;

 • provodi mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije;

 • predlaže i provodi aktivnosti na unapređenju sistema zdravstvene bezbjednosti proizvodnje i prometa životnih namirnica, vode i predmeta opšte upotrebe u cilju smanjenja rizika od obolijevanja i drugih štetnih posljedica po zdravlje,

 • vrši zdravstveni nadzor nad kliconošama, zaposlenim i drugim licima u skladu sa propisima o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti;

 • daje stručno mišljenje o opravdanosti osnivanja, proširenja, promjene ili prestanka rada zdravstvene ustanove u skladu sa čl. 56., 58. i 60. ovog zakona;

 • vrši sanitarne preglede zaposlenih koji se obavezno provode radi zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, zaštite potrošača, odnosno korisnika;

 • učestvuju u provođenju vanjske provjere kvaliteta stručnog rada u drugim zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi;

 • bavi se izdavanjem raznih oblika publikacija iz djelokruga svog rada;

 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.

  tatistikom (ESOD);

 

Vizija

Naša vizija je:

 

Da je zdravlje pojedinca i populacije prepoznto kao najvredniji resurs zajednice i da se radi na njegovom unapređenju mobilizacijom i zajedničkom akcijom svih sektora pod liderskom ulogom Zavoda za javno zdravstvo. 


Lokalne zdravstvene politike, donošene temeljem pouzdanih javnozdravstvenih indikatora,  ostvaruju ciljeve postavljene na globalnom nivou i implementiraju se kroz zajedničke aktivnosti zdravstvenih profesionalaca i građana.

 

Zdravstveni sistem, čiji smo ključni dio u kreiranju i funkcionisanju,  postiže zacrtane ciljeve kroz  reformske procese u primarnoj i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti i time osigurava efikasnu i ekonomičnu zdravstvenu zaštitu sa pacijentom u središtu sistema.

 

Zavod za javno zdravstvo je moderna javnozdravstvena medicinska ustanova u kojoj se primjenjuju savremene metode planiranja zdravstvene zaštite, provode  opsežni programi promocije zdravlja i prevencije bolesti, vrši redovno praćenje uticaja životne sredine na zdravlje ljudi i prate mjere intervencije kao i redovni monitoring i evaluacija svih aktivnosti koje vode unapređenju zdravlja i prevencije bolesti u populaciji.

Misija

Naša Misija je:

 

Unapređenje zdravlja stanovništva kroz implementaciju programa promocije zdravlja i prevencije bolesti u saradnji sa drugim sektorima i uz podršku lokalne zajednice i građana.
Kreiranje osnova za organizaciju zdravstvene zaštite koja osigurava sveobuhvatnost, dostupnost, jednakost i specifičnost zdravstvene zaštite u zajednici i alociranje resursa u skladu sa zdravstvenim potrebama.


Aktivna uloga u uspostavljanju i održavanju sistema kvaliteta i sigurnosti pruženih zdravstvenih usluga na lokalnom nivou.

 

Obrazovanje i edukaciju svih profila zdravstvenih radnika u funkciji nastavnonaučne baze  obrazovnih institucija sa osnovnim ciljem povećanja nivoa znanja o javnom zdravstvu i njegovim funkcijama u očuvanju i unapređenju zdravlja stanovništva.