AKREDITOVANJE LABORATORIJA

 

 

Glavne aktivnosti u Sluzbi za sanitarnu dijagnostiku trenutno su usmjerene ka uvodenju  ISO 17025. Ovaj medunarodni standard je namjenjen labaratorijama za razvoj njihovog  sistema upravljanja vezanog za kvalitet, administrativne i tehnicke aktivnosti.

 

Akreditacija je postupak  kojim mjerodavno tijelo formalno priznaje da je ustanova ili osoba sposobna za obavljanje određenih zadataka. Zajedno sa certifikacijom predstavlja postupke uspostave povjerenja u rad laboratorija.Standard ISO/IEC 17025 propisuje osnovne i opće zahtjeve zajedničke za sve oblasti i sektore, a u postupcima akreditiranja primjenjuju se i dokumenta koja daju dodatne kritrijume i smjernice na specifičnosti pojednih sektora i oblasti ispitivanja i mjerenja. Postoji  niz  zahtjeva sa raznim stručnim preporukama.

 

Sve to čini kvalitet laboratorija i određuje njihovo mjesto u sistemu mjeriteljstva kako nacionalnog,   tako i međunarodnog nivoa.
 
Značenje pojma akreditacije

 

Akreditacija je formalno priznavanje stručnosti nekog laboratorija da obavlja određena ispitivanja ili određene vrste ispitivanja.Akreditacija je postupak kojim mjerodavno tijelo formalno priznaje da je ustanova ili osoba sposobna za obavljanje određenog zadatka
Pod akreditiranjem se podrazumijeva zvanično priznanje da je neko tijelo za ocjenivanje usklađenosti (laboratorija,tijelo za certifikaciju, inspekcijsko tijelo) kompetentno da sprovodi aktivnosti ocjenjivanja usklađenosti u skladu sa međunarodno prihvaćenim pravilima. Razlika između akreditiranja i certifikacije je u tome što se akreditiranjem dokazuje kompetentnost za obavljanje određenih ispitivanja, mjerenja, certifikacije ili inspekcije, a cerifikacijom se dobija potvrda (certifikat) o usklađenosti sistema upravljanja, proizvoda ili osoba sa određenim standardom ili tehničkom specifikacijom.
Akreditaciono tijelo za ocjenjivanje usklađenosti u Bosni i Hercegovini provodi Institut za akreditiranje BiH (BATA).
Akreditacija se dodjeljuje na osnovu ocjenjivanja laboratorije i redovnih
nadzora. Akreditacija je generalno zasnovana na međunarodnim
standardima, kao što je standard ISO/IEC 17025 «Opšti zahtjevi za osposobljenost laboratorija za ispitivanje i kalibraciju». 

 

Priznavanje kompetentnosti ispitivanja/etaloniranja

 

Akreditacija laboratorije se koristi širom svijeta kao sredstvo za potvrđivanje laboratorijske tehničke kompetentnosti za obavljanje određenih vrsta ispitivanja/etaloniranja.U postupku akreditacije laboratorija koriste se odgovarajući kriterijumi i procedure kojima se potvrđuje(u određenom vremenskom periodu važenja akreditacije) njihova tehnička kompetentnost odnosno da li one vrše svoje aktivnosti na adekvatan način u skladu sa odgovarajućim standardima.

  

Zašto bi se laboratorija trebala akreditovati?

 

Na osnovu certifikata o akreditaciji laboratorija u svakom trenutku može svoje klijente uvjeriti da su rezultati ispitivanja/etaloniranja koje ona vrši pouzdani a samo etaloniranje/ispitivanje izvršeno je na kompetentan način.