Tuzlanskog Odreda br. 6

HTML

+387 35 307-700 ili 307-701
Slika 92
Slika 91
Novosti

Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona uručeni akreditacija za kvalitet i certifikat za sigurnost

 

07.12.2018 06:49
Slika
 
Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona je, u četvrtak 06.12.2018. godine, dodijeljena akreditacija kojom se ocjenjuje i potvrđuje da zadovoljava optimalne standarde kvaliteta u procesu pružanja zdravstvene zaštite, kao i certifikat o ispunjenosti standarda sigurnosti. Uspješno okončan proces akreditacije i certifikacije provela je Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ), a akreditaciju i certifikat direktorici Zavoda doc.dr.med.sc. Maidi Mulić je uručio direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu  FBiH doc.dr. Ahmed Novo.

Direktorici su uručene i Q naljepnice za kvalitet koje su prepoznatljiv znak koji će korisnicima zdravstvenih i drugih usluga Zavoda jasno odaslati poruku da smo ustanova koja ima dokaz o pregledu i utvrđenoj uspostavi sistema sigurnosti i kvaliteta u skladu s pozitivnim zakonskim propisima.

“Akreditacija i certifikacija znače da smo ustanova koja pruža kvalitetnu i sigurnu zdravstvenu zaštitu i potvrda su da smo zadržali lidersku poziciju u oblasti javnog zdravstva. Još jednom se pokazalo da je Zavod ozbiljan partner u oblasti zdravstvene zaštite”, kazala je doc.dr.med.sc Maida Mulić zahvalivši svima koji su učestvovali u procesu čije je uspješno okončanje, dodala je, Zavod za javno zdravstvo TK svrstao u paletu ustanova koje su i na ovaj način dokazale svoju stručnost i kompetentnost.

Direktor AKAZ-a doc.dr .Ahmed Novo čestitao je menadžmentu i osoblju Zavoda na uspješno ispunjenim uslovima za akreditaciju i certifikaciju.

“Ovim naša saradnja nije završena. U narednom periodu koliko traju akreditacija i certifikacija predviđene su najavljene i nenajavljene posjete i naša iskustva pokazuju da akreditirane i certificirane ustanove na svakom narednom nadzornom pregledu pokažu kako su još više unaprijedili sistem kvaliteta i sigurnosti, a sve u interesu kako korisnika zdravstvene zaštite tako i samih uposlenika kojima je rad u akreditiranoj i certificiranoj ustanovi znatno olakšan”, kazao je doc.dr. Ahmed Novo.

Ministar zdravstva TK dr. Bahrudin Hadžiefendić izrazio je zadovoljstvo da je dodjela akreditacije i certifikata Zavodu druga dodjela ovakvog priznanja jednoj zdravstvenoj ustanovi u Tuzlanskom kantonu samo u ovoj sedmici: “Akreditacija i certifikat koje danas dobija Zavod za javno zdravstvo pokazatelj su postignutog kvaliteta i sigurnosti, ali i obaveza da se u narednom periodu dostignuti nivo održi i unaprijedi”, kazao je dr. Hadžiefendić.

Prisutnima se obratio i član Upravnog odbora Zavoda dr. Vahdet Mujkanović: “Ponosan sam da sam dio ove priče, posebno što sam još 2003. bio član Upravnog odbora AKAZ-a, a sada sam imao sreću da u svojstvu člana Upravnog odbora Zavoda dočekam ulazak i uspješan prolazak kroz process akreditacije i certifikacije ove zdravstvene ustanove”, kazao je dr. Mujkanović.

Aktivnosti na uspostavljanju, održavanju i unapređenju sistema kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite u Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona započele su 2010. godine, te rezultirale akreditacijom laboratorije Zavoda u skladu sa standardom BAS ISO 17025 i bezuslovnom akreditacijom Centra za dobrovoljno, povjerljivo savjetovanje i testiranje na HIV. Krajem 2016. godine su pokrenute aktivnosti certifikacije i akreditacije Zavoda u cjelini, u skladu sa certifikacijskim i akreditacijskim standardima za kantonalne zavode javnog zdravstva u kontekstu novog javnog zdravstva uspostavljenim od strane Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (AKAZ). Ove aktivnosti vodila je Komisija za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga koja je, uz podršku menadžmenta Zavoda i facilitatora AKAZ-a, izvršila standardizaciju radnih procesa u svim organizacionim jedinicama Zavoda. Nakon vanjske ocjene koju je obavio ovlašteni ocjenjivački tim AKAZ-a, Upravni odbor AKAZ-a je donio Rješenje o bezuslovnoj certifikaciji/akreditaciji Zavoda dana 20.07.2018. godine.
Prednosti  sistema upravljanja kvalitetom

Koristi od uspostavljanja sistema upravljanja kvalitetom u Zavodu su dugoročne i postaće vidljivije u narednom periodu. Radni procesi u svim službama Zavoda su standardizirani, radne upute precizirane. Medicinska i druga dokumentacija je potpuna i uredno se održava i na pravilan način čuva i arhivira. Uspostavljen je sistem samokontrole kroz provođenje internih audita, pronalaze se i rješavaju neusklađenosti te propisuju popravne i preventivne radnje. Sve je usmjereno ka tome da se utvrdi zašto se nešto dešava, a ne ko je do toga doveo kako bi se otkrili putevi koji mogu da preveniraju loš kvalitet. Poboljšana je komunikacija među osobljem kao i komunikacija sa pacijentima, poboljšana je i briga za pacijente te povećano zadovoljstvo zdravstvenim uslugama samih pacijenata

Poštujući pravo pacijenta da primi sigurne i kvalitetene zdravstvene usluge, Zavod jasno izražava svoju privrženost poboljšanju kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite i obavezuje se da će dosljedno provoditi usvojene standarde, upravljati kvalitetom i rizikom, ponašati se prema javnosti transparentno i odgovorno s ciljem da se poveća povjerenje javnosti u kvalitet usluga koje pruža.

Čvrsto vjerujemo da su: pristup orijentisan na pacijenta/korisnika usluga, profesionalna kompetencija i etika, profesionalna odgovornost i odgovornost direktora, obaveza profesionalnog osoblja za poboljšanje kvaliteta, korištenje informacija i pozitivnih stimulacija za izvršenje i rezultate, edukacija i obuka iz oblasti sigurnosti i poboljšanja kvaliteta preduslovi za poboljšanje zdravstvene zaštite u Zavodu.

Unapređenje kvaliteta predstavlja kontinuirani proces čiji je cilj dostizanje višeg nivoa efikasnosti i uspješnosti u radu, kao i veće zadovoljstvo korisnika i davaoca usluga.
0 0