Tuzlanskog Odreda br. 6

HTML

+387 35 307-700 ili 307-701
Slika 92
Slika 91
Javni oglasi

DOPUNA JAVNOG OGLASA

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u Zavodu za javno zdravstvoTuzlanskog kantona

22.09.2022 12:12
Slika
 

Na osnovu člana 36. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona i Odluke o dopuni Javnog oglasa za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona broj 01-775-5/22 od 22.09.2022. godine, raspisuje se

DOPUNA JAVNOG OGLASA
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u
Zavodu za javno zdravstvoTuzlanskog kantona

I

Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Javni oglas) na radna mjesta Diplomirani zdravstveni tehničar u Službi za zdravstvenu statistiku i kvalitet - 1 izvršilac i Zdravstveni tehničar u Službu za epidemiologiju - 1 izvršilac, objavljenog u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 16.09.2022. godine, na web stranici Zavoda za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i na web stranici Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, dopunjava se na sljedeći način:
U tački IV Javnog oglasa, a u vezi dostavljanja dokaza o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, za radno mjesto pod brojem 1. i za radno mjesto pod brojem 2. iz tačke I Javnog oglasa, dodaje se:
- „Važeću licencu“
- „Uvjerenje o položenom stručnom ispitu“.

II

Dopuna Javnog oglasa se objavljuje u dnevnom listu „Oslobođenje“, na web stranici Zavoda za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i na web stranici Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona.
Kandidati koji su već podnijeli prijavu na Javni oglas, o dopuni Javnog oglasa će biti obaviješteni i pismenim putem.

III

Rok za podnošenje prijava na Javni oglas se produžava za 10 (deset) dana počev od narednog dana od dana objave u dnevnom listu „Oslobođenje“.

IV

Kandidati koji su već podnijeli prijavu na Javni oglas, a nisu dostavili dokumentaciju kojom se dopunjava Javni oglas, dužni su, u ostavljenom roku za produženje Javnog oglasa, dostaviti samo dopunu dokumentacije u zatvorenoj koverti sa naznakom „Dopuna prijave na Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme – NE OTVARATI“, uz obavezno navođenje radnog mjesta iz tačke I Javnog oglasa za koje kandidat aplicira. Dopunu prijave dostaviti lično ili poštom preporučeno, na adresu Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, ul. Tuzlanskog odreda brj 6., 75000 Tuzla.

Kandidati koji su već podnijeli prijavu na Javni oglas, a priložili su dokumentaciju kojom se dopunjava Javni oglas, ne moraju ponovo podnositi prijavu.
0 0