Tuzlanskog Odreda br. 6

HTML

+387 35 307-700 ili 307-701
Slika 92
Slika 91
Javni oglasi

Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

18.02.2020 07:46
Slika
 

Na osnovu člana 20 a) Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“ broj: 26/16 i 89/18), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantona („Sl.novine Tuzlanskog kantona“ broj: 4/19), člana 12. Pravilnika o radu Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona i Odluke o potrebi prijema u radni odnos broj 01-237-1/20 od 14.02.2020. godine direktorica Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona r a s p i s u j e

 

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
TUZLANSKOG KANTONA

 


I

Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona raspisuje javni oglas za prijem u radni odnos sa punim radnim vremenom na neodređeno vrijeme uz uslov probnog rada u trajanju od jedan (1) mjesec na sljedeća radna mjesta:

 

 1. Diplomirani zdravstveni tehničar – 3 izvršioca u Službi za higijenu i zdravstvenu ekologiju
 2. Diplomirani zdravstveni tehničar – 1 izvršioc u Službi za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene zaštite
 3. Zdravstveni tehničar – 1 izvršioc u Službi za epidemiologiju

 

II

Kratak opis poslova radnih mjesta iz tačke I ovog oglasa:


1.
Diplomirani zdravstveni tehničar u Službi za higijenu i zdravstvenu ekologiju: vrši dezinfekciju vodoopskrbnih objekata, uzorkuje vodu i hranu za hemijsku i bakteriološku analizu, vrši određivanje fizičkih svojstava vode na terenu i kontroliše rezidualni hlor, uzima briseve sa predemeta i raznih površina, vrši određena fizičko-hemijska mjerenja na terenu, prikuplja i obrađuje podatke iz svih programa koje Zavod sprovodi, priprema podatke za izradu biltena o higijenskoekološkom stanju na kantonu i izrađuje bilten, odgovara za pravilno upravljanje medicinskim otpadom, nadzire pravilnost postupaka odlaganja, obilježavanja i skladištenja medicinskog otpada u službi i vrši vođenja evidencije i izvještavanje o medicinskom otpadu u Zavodu, učestvuje u radu antirabične ambulante2.
Diplomirani zdravstveni tehničar u Službi za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene zaštite: prikuplja, priprema i obrađuje podatke za analitičko-dokumentacionu osnovu analize zdravstvenog stanja stanovništva, vodi kartoteku zaposlenih u zdravstvenim ustanovama i sačinjava registar kadrova, vodi registre hroničnih nezaraznih oboljenja, učestvuje u poslovima unosa i analize podataka u skladu sa zakonom o evidencijama u oblasti zdravstva i programom statističkih istraživanja te istraživanja od interesa za obavezno zdravstveno osiguranje, vrši kontrolu (logičku, matematičku i formalnu) dostavljene zakonom propisane evidencije i izvještaja, sastavlja zbirne i periodične izvještaje, učestvuje u aktivnostima unapređenja kvaliteta, sigurnosti zdravstvenih usluga i akreditacije Zavoda.

3.
Zdravstveni tehničar u Službi za epidemiologiju: vodi evidenciju, prijavljivanje oboljena/smrti od zarazne bolesti, epidemija zaraznih bolesti, vodi katrotetke prijavnih kartica zaraznih bolesti/po kartici/, izrađuje izvještaje o kretanju zaraznih bolesti i o kretanju vakcino-preventabilnih zaraznih bolesti, učestvuje u pružanju pomoći kod svih mjera i akcija na prevenciji i suzbijanju zaraznih bolesti, učestvuje u nadzoru nad povratnicima iz zemalja sa endemskim žarištima karantinskih bolesti, učestvuje u nadzoru nad zaraznim oboljenjima od posebnog značaja i u nadzoru u vanrednim prilikama, učestvuje u izradi izvještaja o provedenoj imunizaciji na području kantona, o potrošnji, o rasturu, te o stanju zaliha vakcina prema vrsti vakcine, vrši skladištenje i monitoring hladnog lanca u Zavodu, izdavanje vakcina domovima zdravlja, vrši nadzor nad kontrolom pravilnog skladištenja i čuvanja vakcina u domovima zdravlja, vrši apliciranje seruma i vakcina za lica povrijeđenja od životinja koja su pod sumnjomn na bjesnoću ili oboljele od bjesnoće, učestvuje u organizaciji i radu HIV savjetovališta.

 

III

Kandidati koji se prijavljuju na oglas moraju ispunjavati opšte i posebne uslove i to:


 1. Opšti uslovi
 • da su državljani Bosne i Hercegovine,
 • da su stariji od 18 godina,
 • da posjeduju opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje apliciraju

 1. Posebni uslovi:


Za radno mjesto pod brojem 1. iz tačke I ovog oglasa:

 • VSS zdravstveni studij, I ciklus visokog obrazovanja sa završenih 180 ili 240 ECTS studijskih bodova, opšti ili sanitarni smjer
 • položen stručni ispit
 • odobrenje za rad u struci (licenca)
 • poznavanje rada na računaru
 • radno iskustvo u struci u trajanju od 6 mjeseci


Za radno mjesto pod brojem 2. iz tačke I ovog oglasa:

 • VSS zdravstveni studij, I ciklus visokog obrazovanja sa završenih 180 ili 240 ECTS studijskih bodova
 • položen stručni ispit
 • odobrenje za rad u struci (licenca)
 • poznavanje rada na računaru
 • radno iskustvo u struci u trajanju od 6 mjeseci


Za radno mjesto pod brojem 3. iz tačke I ovog oglasa:

 • srednja medicinska škola – smjer opšti ili sanitarni
 • položen stručni ispit
 • odobrenje za rad u struci (licenca)
 • poznavanje rada na računaru
 • radno iskustvo u struci u trajanju od 6 mjeseci

 

IV

Za prijavu na oglas kandidati su dužni dostaviti uredno popunjen prijavni obrazac koji se može preuzeti na web stranici Zavoda www.zjztk.ba. uz sljedeće dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Potvrdu o prebivalištu CIPS /PBA3 obrazac
 • Diplomu o završenom fakultetu/školi koja se traži za radno mjesto za koje kandidat aplicira
 • Dodatak diplomi odnosno prosjek ocjena tokom studiranja/školovanja
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Važeću licencu
 • Dokaz o završenoj obuci za rad na računaru
 • Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje nakon sticanja stručne spreme i profila koje se traži javnim oglasom (ukoliko ima)
 • Uvjerenje o radnom iskustvu u struci
 • Ljekarsko uvjerenje, kao dokaz da zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta, dostaviće onaj kandidat koji bude izabran prije prijema u radni odnos.
 
Kandidati koji uz prijavu dostave dokaz izdat od nadležnih organa (potvrda, uvjerenje i sl.) da pripadaju jednoj od kategorija po Zakonu o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica, imaju prioritet u zapošljavanju tako što će prilikom izbora imati prednost u odnosu na kandidata koji, po prethodno obavljenom bodovanju, ima isti broj bodova.

 

Sva dokumenta dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

V

Sa kandidatima koji budu ispunjavali formalno-pravne uslove, Komisija za provođenje procedure prijema u radni odnos, u skladu sa kriterijima za bodovanje kandidata, obavit će provjeru znanja radnih i stručnih sposobnosti i vještina na osnovu pismenog testiranja, obavljenog usmenog intervjua i praktičnog ispita.
O vremenu i mjestu održavanja testiranja i intervjua kandidati će biti naknadno obavješteni.

 

VI

Javni oglas se objavljuje u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na web stranici Zavoda www.zjztk.ba a dostavlja se i Službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.
Rok za podnošenje prijava na javni oglas je 8 (osam) dana počev od narednog dana od dana objave u dnevnom listu „Oslobođenje“.
Poslodavac će sa izabranim kandidatom zaključiti ugovor o radu najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana konačnosti odluke o izboru.
Kandidati će biti pismeno obavješteni o ishodu Javnog oglasa, a priložena dokumentacija se neće vraćati.

 

VII

Prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova iz oglasa potrebno je dostaviti na adresu:
Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, ul. Tuzlanskog odreda broj 6., 75000 Tuzla,  uz naznaku „Prijava na Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme“, uz navođenje broja radnog mjesta i naziva radnog mjesta iz tačke I za koje aplicira.
Prijave sa svim traženim dokumentima dostavljaju se lično ili poštom preporučeno.
Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove utvrđene javnim oglasom.
Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim javnim oglasom se računa danom predaje prijave.
Podnosilac neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave nije učesnik javnog oglasa te nema pravo za pobijanje odluke o izboru kandidata ili čitavog postupka za zasnivanje radnog odnosa.

Izabrani kandidati po osnovu Javnog oglasa

Spisak kandidata sa Liste uspješnih kandidata koji su primljeni u radni odnos po osnovu Javnog oglasa za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona:

Služba za higijenu i zdravstvenu ekologiju, diplomirani zdravstveni tehničar - 3 izvršioca:

- Hodžić Elmir
- Šabanović Emina
- Hidanović Zuhra

Služba za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene zaštite, diplomirani zdravstveni tehničar - 1 izvršioc:

- Tankić Emina

Služba za epidemiologiju, zdravstveni tehničar - 1 izvršioc:

- Imšić Emina
0 0