Tuzlanskog Odreda br. 6

HTML

+387 35 307-700 ili 307-701
Slika 92
Slika 91
Javni oglasi

Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

24.02.2021 07:41
Slika
 

Na osnovu člana 20 a) Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“ broj: 26/16 i 89/18), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantona („Sl. novine Tuzlanskog kantona“ broj: 4/19, 4/20 i 11/20), člana 12. Pravilnika o radu Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona i Odluke o potrebi prijema u radni odnos broj:
1-1103-1/20 od 16.12.2020. godine, direktor Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona 
r a s p i s u j e

 

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u

Zavodu za javno zdravstvoTuzlanskog kantona


 

I

Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona raspisuje Javni oglas za prijem u radni odnos sa punim radnim vremenom na neodređeno vrijeme (u daljem tekstu: Javni oglas), uz uslov probnog rada u trajanju od jedan (1) mjesec na sljedeća radna mjesta:

 

1.      Doktor medicine – 1 izvršilac u Službi za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene zaštite

2.      Zdravstveni tehničar – 1 izvršilac u Službi za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene zaštite

3.      Radnik na održavanju higijene – 1 izvršilac u Službi za zajedničke poslove

 

II

Kratak opis poslova radnih mjesta iz tačke I ovog Javnog oglasa:

 

1.    Doktor medicine u Službi za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene zaštite: učestvuje u poslovima promocije zdravlja i prevencije bolesti na kantonu, učestvuje u pripremi i sačinjavanju analize zdravstvenog stanja stanovništva kantona i općina, učestvuje u izradi analize određenog zdravstvenog problema, učestvuje u zdravstvenim istraživanjima i projektima važnim za istraživanje faktora rizika za područje Kantona ili općina, učestvuje u izradi publikacija Zavoda, obavezan je da vodi uredno dokumentaciju o svom radu i dr.

2.    Zdravstveni tehničar u Službi za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene zaštite: unosi podatke iz individualnih i zbirnih izvještaja u baze podataka iz oblasti zdravstva, vrši njihovu logičku i matematičku kontrolu, te priprema podatke za analizu na zahtjev       rukovidioca, komunicira sa zdravstvenim ustanovama na terenu, daje uputstva za izradu       izvještaja, učestvuje u aktivnostima unapređenja kvaliteta, sigurnosti zdravstvenih usluga       koje pruža Zavod, učestvuje u realizaciji aktivnosti promocije zdravlja i dr.

3.  Radnik na održavanju higijene u Službi za zajedničke poslove: vrši održavanje higijene       svih prostorija Zavoda, hodnika i sanitarnog čvora, održava čistoću namještaja i opreme u       Zavodu, vrši sve poslove održavanja čistoće, brisanje lavaboa, vrata i prozora i ostalog       inventara, vodi računa o sredstvima za higijenu, pomaže u održavanju čistoće u krugu        Zavoda, vodi računa o propisnom razdvajanju komunalnog otpada na sekundarne sirovine       i  mješani otpad, propisnom zbrinjavanju sekundarnih sirovina i izbacivanju mješanog       komunalnog otpada, stara se o propisnom zbrinjavanju medicinskog otpada, vrši pranje laboratorijskog posuda i dr.III

Kandidati koji se prijavljuju na Javni oglas moraju ispunjavati opšte i posebne uslove i to:

1.      Opšti uslovi

-          da su državljani Bosne i Hercegovine, 

-          da su stariji od 18 godina, 

-          da posjeduju opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje apliciraju

 

2.    Posebni uslovi:

 

Za radno mjesto pod brojem 1. iz tačke I ovog Javnog oglasa:

-        VSS VII stepen – Medicinski fakultet odnosno I ciklus integrisanog studija medicine sa ostvarenih 360 ECTS studijskih bodova, doktor medicine,

-        položen stručni ispit 

-        odobrenje za rad u struci (licenca)

-        poznavanje rada na računaru 

 

Za radno mjesto pod brojem 2. iz tačke I ovog Javnog oglasa:

-        SSS – srednja medicinska škola – opšti smjer

-        položen stručni ispit

-        odobrenje za rad u struci (licenca)

-        poznavanje rada na računaru 

-        radno iskustvo u struci u trajanju od 6 mjeseci

 

Za radno mjesto pod brojem 3. iz tačke I ovog Javnog oglasa:

-        osnovna škola 

-        položen kurs sanitarnog minimuma


IV

Za prijavu na Javni oglas kandidati su dužni dostaviti uredno popunjen prijavni obrazac koji se može preuzeti na web stranici Zavoda www.zjztk.ba uz koji se dostavljaju sljedeći dokazi o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

 

Za radno mjesto pod brojem 1.: 

-          Uvjerenje o državljanstvu

-          Izvod iz matične knjige rođenih   

-          Potvrdu o prebivalištu CIPS  ili PBA3 obrazac

-          Diplomu o završenom fakultetu  

-          Dodatak diplomi odnosno prosjek ocjena tokom studiranja

-          Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

-          Važeću licencu 

-          Dokaz o završenoj obuci za rad na računaru

-          Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje nakon sticanja stručne spreme koja se traži  Javnim oglasom (ukoliko ima)

-          Uvjerenje o radnom iskustvu u struci (ukoliko ima)

-          Ljekarsko uvjerenje, kao dokaz da zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta, dostaviće onaj kandidat koji bude izabran, prije prijema u radni odnos. 

 

Za radno mjesto pod brojem 2.:

-          Uvjerenje o državljanstvu

-          Izvod iz matične knjige rođenih   

-          Potvrdu o prebivalištu CIPS  ili PBA3 obrazac

-          Diplomu o završenoj srednjoj medicinskoj školi

-          Prosjek ocjena tokom školovanja

-          Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

-          Važeću licencu 

-          Dokaz o završenoj obuci za rad na računaru

-          Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje nakon sticanja stručne spreme i profila koje se traži  javnim oglasom (ukoliko ima)

-          Uvjerenje o radnom iskustvu u struci

-          Ljekarsko uvjerenje, kao dokaz da zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta, dostaviće onaj kandidat koji bude izabran, prije prijema u radni odnos. 

 

Za radno mjesto pod brojem 3.:

-          Uvjerenje o državljanstvu

-          Izvod iz matične knjige rođenih   

-          Potvrdu o prebivalištu CIPS  ili PBA3 obrazac

-          Svjedočanstvo od završnog razreda osnovne škole

-          Uvjerenje o prosjeku ocjena u završnom razredu (ukoliko prosjek ocjena nije naveden u svjedočanstvu završnog razreda osnovne škole)

-          Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje nakon sticanja stručne spreme koja se traži  Javnim oglasom (ukoliko ima)

-          Uvjerenje o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima (ukoliko ima)

-          Ljekarsko uvjerenje, kao dokaz da zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta, dostaviće onaj kandidat koji bude izabran, prije prijema u radni odnos

-          Potvrdu o položenom kursu sanitarnog minimuma dostaviće onaj kandidat koji bude izabran, prije prijema u radni odnos. 

 

Kandidati koji uz prijavu dostave dokaz izdat od nadležnih organa da pripadaju jednoj od branilačkih kategorija po Zakonu o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica („Sl.novine Tuzlanskog kantona“ br. 65/12, 5/14, 12/16 i 6/20), imaju prioritet pri zapošljavanju tako što će prilikom izbora imati prednost u odnosu na kandidate koji, po prethodno obavljenom bodovanju pod jednakim uslovima, imaju jednak broj bodova.
Dokumentacija kojom se dokazuje status branilaca i članova njihovih porodica propisana je  Pravilnikom o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama Tuzlanskog kantona („Sl.novine Tuzlanskog kantona“ br. 9/14 i 6/15).


 

Sva dokumenta dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji.
 

V

Sa kandidatima koji budu ispunjavali formalno-pravne uslove, Komisija za provođenje procedure prijema u radni odnos, u skladu sa kriterijima za bodovanje kandidata, obavit će provjeru znanja radnih i stručnih sposobnosti i vještina i to:

Za radna mjesta pod brojem 1. i 2.:

na osnovu pismenog testiranja, obavljenog usmenog intervjua i praktičnog ispita.

Za radno mjesto pod brojem 3.:

na osnovu usmenog intervjua.

O vremenu i mjestu održavanja testiranja i intervjua kandidati će biti naknadno obavješteni.

 

VI

Javni oglas se objavljuje u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na web stranici Zavoda www.zjztk.ba, a dostavlja se i Službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

Rok za podnošenje prijava na Javni oglas je 8 (osam) dana počev od narednog dana od dana objave u dnevnom listu „Oslobođenje“. 

Poslodavac će sa izabranim kandidatom zaključiti ugovor o radu najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana konačnosti odluke o izboru.

Kandidati će biti pismeno obavješteni o ishodu Javnog oglasa, a priložena dokumentacija se neće vraćati.


VII

Za prijavu na Javni oglas potrebno je prijavni obrazac sa dokazima o ispunjavanju uslova iz Javnog oglasa dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu: 

Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, ul. Tuzlanskog odreda broj 6., 75000 Tuzla,  uz naznaku „Prijava na Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme“, uz obavezno navođenje naziva radnog mjesta iz tačke I za koje aplicira.

Prijave se dostavljaju lično ili poštom preporučeno. 

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove utvrđene Javnim oglasom.

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim Javnim oglasom se računa danom predaje prijave.

Podnosilac neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave nije učesnik Javnog oglasa te nema pravo za pobijanje odluke o izboru kandidata ili čitavog postupka za zasnivanje radnog odnosa.

0 0