Tuzlanskog Odreda br. 6

HTML

+387 35 307-700 ili 307-701
Slika 92
Slika 91
Javni oglasi

Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

27.05.2022 09:46
Slika
 
Na osnovu člana 20 a) Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“ broj: 26/16 i 89/18), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantona („Sl.novine Tuzlanskog kantona“ broj: 4/19, 4/20, 11/20 i 5/21), člana 12. Pravilnika o radu Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, Odluke o potrebi prijema u radni odnos broj 01-456-1/22 od 20.04.2022. godine, te saglasnosti Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona broj 13/1-30-010175-2/22 od 20.05.2022. godine, vd direktora Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona  r a s p i s u j e

 
JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u
Zavodu za javno zdravstvoTuzlanskog kantona
 
I

Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona raspisuje Javni oglas za prijem u radni odnos sa punim radnim vremenom na neodređeno vrijeme (u daljem tekstu: Javni oglas) na radno mjesto:

 

·         Zdravstveni tehničar – 1 izvršilac u Službi za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene zaštite

 
II

Opis poslova radnih mjesta iz tačke I ovog Javnog oglasa:

 

Zdravstveni tehničar u Službi za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene zaštite: unosi podatke iz individualnih i zbirnih izvještaja u baze podataka iz oblasti zdravstva, vrši njihovu logičku i matematičku kontrolu, te priprema podatke za analizu na zahtjev rukovodioca, komunicira sa zdravstvenim ustanovama na terenu, daje uputstva za izradu izvještaja, učestvuje u aktivnostima unapređenja kvaliteta, sigurnosti zdravstvenih usluga koje pruža Zavod, učestvuje u realizaciji aktivnosti promocije zdravlja i dr.

 
III

Kandidati koji se prijavljuju na Javni oglas moraju ispunjavati opšte i posebne uslove i to:

1.      Opšti uslovi

-          da su državljani Bosne i Hercegovine,

-          da su stariji od 18 godina,

-          da posjeduju opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje

       apliciraju

2.    Posebni uslovi:

-        završena srednja medicinska škola – opšti smjer

-        položen stručni ispit

-        odobrenje za rad u struci (licenca)

-        poznavanje rada na računaru

-        radno iskustvo u struci u trajanju od 6 mjeseci

 
IV

Za prijavu na Javni oglas kandidati su dužni dostaviti uredno popunjen prijavni obrazac koji se može preuzeti na web stranici Zavoda www.zjztk.ba uz koji se dostavljaju sljedeći dokazi o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

 

-          Uvjerenje o državljanstvu

-          Izvod iz matične knjige rođenih  

-          Potvrdu o prebivalištu CIPS  ili PBA3 obrazac

-          Diplomu o završenoj srednjoj medicinskoj školi

-          Prosjek ocjena tokom školovanja

-          Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

-          Važeću licencu

-          Dokaz o završenoj obuci za rad na računaru

-          Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje nakon sticanja stručne spreme i profila koje se traži  javnim oglasom (ukoliko ima)

-          Uvjerenje o radnom iskustvu u struci

-          Ljekarsko uvjerenje, kao dokaz da zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta, dostavit će onaj kandidat koji bude izabran, prije prijema u radni odnos.

 

Kandidati koji uz prijavu dostave dokaz izdat od nadležnih organa da pripadaju jednoj od branilačkih kategorija po Zakonu o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica („Sl.novine Tuzlanskog kantona“ br. 65/12, 5/14, 12/16, 6/20 i 10/20), imaju prioritet pri zapošljavanju tako što će prilikom izbora imati prednost u odnosu na kandidate koji, po prethodno obavljenom bodovanju pod jednakim uslovima, imaju jednak broj bodova.

 

Sva dokumenta dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

 
  V

Sa kandidatima koji budu ispunjavali formalno-pravne uslove, Komisija za provođenje procedure prijema u radni odnos, u skladu sa kriterijima za bodovanje kandidata, obavit će provjeru znanja radnih i stručnih sposobnosti i vještina na osnovu obavljenog usmenog intervjua i praktičnog ispita.

 

O vremenu i mjestu održavanja testiranja i intervjua kandidati će biti naknadno obavješteni.

 
VI

Javni oglas se objavljuje u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na web stranici Zavoda www.zjztk.ba,  a dostavlja se i Službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

Rok za podnošenje prijava na javni oglas je 8 (osam) dana počev od narednog dana od dana objave u dnevnom listu „Oslobođenje“.

Poslodavac će sa izabranim kandidatom zaključiti ugovor o radu najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana konačnosti odluke o izboru.

Kandidati će biti pismeno obavješteni o ishodu Javnog oglasa, a priložena dokumentacija se neće vraćati.

 
VII

Za prijavu na Javni oglas potrebno je prijavni obrazac sa dokazima o ispunjavanju uslova iz Javnog oglasa dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu:

Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, ul. Tuzlanskog odreda broj 6., 75000 Tuzla,  uz naznaku „Prijava na Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme – NE OTVARATI“.

Prijave se dostavljaju lično ili poštom preporučeno.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove utvrđene Javnim oglasom.

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim Javnim oglasom se računa danom predaje prijave.

Podnosilac neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave nije učesnik Javnog oglasa, te nema pravo za pobijanje odluke o izboru kandidata ili čitavog postupka za zasnivanje radnog odnosa.
0 0