Tuzlanskog Odreda br. 6

HTML

+387 35 307-700 ili 307-701
Slika 92
Slika 91
Novosti

Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

05.07.2022 07:28
Slika
 
Na osnovu člana 20 a) Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“ broj: 26/16, 89/18 i 44/22), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantona („Sl.novine Tuzlanskog kantona“ broj: 4/19, 4/20, 11/20 i 5/21), člana 12. Pravilnika o radu Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, Odluke o potrebi prijema u radni odnos broj 01-452-3/22 od 13.05.2022. godine, te saglasnosti Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona broj 13/1-30-010175-1/22 od 20.05.2022. godine, vd direktora Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona  r a s p i s u j e
 
JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u
Zavodu za javno zdravstvoTuzlanskog kantona
 
I

Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Zavod) raspisuje Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom (u daljem tekstu: Javni oglas) na radno mjesto:
 

·         Stručni saradnik za ekonomske poslove – 1 izvršilac u Službi za zajedničke poslove
 
II

Opis poslova radnog mjesta iz tačke I ovog Javnog oglasa:

1.    Stručni saradnik za ekonomske poslove u Službi za zajedničke poslove:

Prati i provodi zakonske propise iz oblasti ekonomskih poslova, vrši izradu naloga za plaćanje preko poslovnih banaka i prati tekuću likvidnost i solventnost, prima knjigovodstvenu dokumentaciju, kontroliše, kontira i predaje na knjiženje, učestvuje u izradi Finansijskog plana u skladu sa prijedlogom plana nabavki i kapitalnih ulaganja, prati ostvarenje prihoda i rashoda u skladu sa Finansijskim planom, ispostavlja izvode otvorenih stavki kupaca i dobavljača (IOS), izrađuje izvještaje prispjelih potraživanja i obaveza, evidentira sumnjiva i sporna potraživanja i priprema prijedlog za utuženje, vrši obračun i izrađuje godišnje izvještaje o obračunatim i izmirenim obavezama po ugovorima za obavljanje samostalne djelatnosti, vrši kontrolu i prati blagovremenost fakturisanja izvršenih usluga po nalozima drugih organizacionih jedinica Zavoda, vrši obračun nabavki i materijalno zaduženje skladišta, provodi zaduženja stalnih sredstava i sitnog inventara, prati blagovremenost obračuna plata i drugih naknada po osnovu radnog odnosa, vrši obračun i pripremu dokumentacije za refundaciju plaća za porodiljsko odsustvo, sufinansiranje zapošljavanja i refundacije po drugim osnovama, učestvuje u godišnjem popisu stalnih sredstava i izvora sredstava, sačinjava plan popisa i daje upute o popisu, prati realizaciju Plana nabavki i realizaciju ugovora u skladu sa Finansijskim planom i dr.

III

Kandidati koji se prijavljuju na Javni oglas moraju ispunjavati opšte i posebne uslove i to:

1.      Opšti uslovi

-          da su državljani Bosne i Hercegovine,

-          da su stariji od 18 godina,

-          da posjeduju opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje

       apliciraju

2.    Posebni uslovi:

-        završen VSS VII stepen Ekonomski fakultet odnosno I ciklus visokog obrazovanja-studij ekonomije sa ostvarenih 240 ECTS studijskih bodova

-        poznavanje rada na računaru

-        radno iskustvo u struci u trajanju od 1 godine

IV

Za prijavu na Javni oglas kandidati su dužni dostaviti uredno popunjen prijavni obrazac koji se može preuzeti na web stranici Zavoda www.zjztk.ba uz koji se dostavljaju sljedeći dokazi o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

-          Uvjerenje o državljanstvu

-          Izvod iz matične knjige rođenih  

-          Potvrdu o prebivalištu CIPS  ili PBA3 obrazac

-          Diplomu o završenom fakultetu

-          Prosjek ocjena tokom studiranja

-          Dokaz o završenoj obuci za rad na računaru

-          Uvjerenje o radnom iskustvu u struci

-          Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje nakon sticanja stručne spreme i profila koje se traži  javnim oglasom (ukoliko ima)

-          Ljekarsko uvjerenje, kao dokaz da zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta, dostavit će onaj kandidat koji bude izabran, prije prijema u radni odnos.

 
Kandidati koji uz prijavu dostave dokaz izdat od nadležnih organa da pripadaju jednoj od branilačkih kategorija po Zakonu o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica („Sl.novine Tuzlanskog kantona“ br. 65/12, 5/14, 12/16, 6/20 i 10/20), imaju prioritet pri zapošljavanju tako što će prilikom izbora imati prednost u odnosu na kandidate koji, po prethodno obavljenom bodovanju pod jednakim uslovima, imaju jednak broj bodova.

Sva dokumenta dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji, ne stariji od 6 mjeseci.

V

Sa kandidatima koji budu ispunjavali formalno-pravne uslove, Komisija za provođenje procedure prijema u radni odnos, u skladu sa kriterijima za bodovanje kandidata, obavit će provjeru znanja radnih i stručnih sposobnosti i vještina na osnovu pismenog i usmenog ispita, te praktičnog rada.
O vremenu i mjestu održavanja testiranja i intervjua kandidati će biti naknadno obavješteni.
 
VI

Javni oglas se objavljuje u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na web stranici Zavoda www.zjztk.ba,  a dostavlja se i Službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.
Rok za podnošenje prijava na javni oglas je 8 (osam) dana počev od narednog dana od dana objave u dnevnom listu „Oslobođenje“.
Poslodavac će sa izabranim kandidatom zaključiti ugovor o radu najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana konačnosti odluke o izboru.
Kandidati će biti pismeno obavješteni o ishodu Javnog oglasa, a priložena dokumentacija se neće vraćati.

VII

Za prijavu na Javni oglas potrebno je prijavni obrazac sa dokazima o ispunjavanju uslova iz Javnog oglasa dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu:
Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, ul. Tuzlanskog odreda broj 6., 75000 Tuzla,  uz naznaku „Prijava na Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme – NE OTVARATI“.

Prijave se dostavljaju lično ili poštom preporučeno.
Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove utvrđene Javnim oglasom.
Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim Javnim oglasom se računa danom predaje prijave.

Podnosilac neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave nije učesnik Javnog oglasa, te nema pravo za pobijanje odluke o izboru kandidata ili čitavog postupka za zasnivanje radnog odnosa.
0 0