Tuzlanskog Odreda br. 6

HTML

+387 35 307-700 ili 307-701
Slika 92
Slika 91
Javni oglasi

Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 

13.06.2019 14:50
Slika
 

Na osnovu člana 20 a) Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“ broj: 26/16 i 89/18), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu („Sl. novine Tuzlanskog kantona“ broj: 4/19), člana 12. Pravilnika o radu Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona te Odluke o prijemu u radni odnos broj: 01-585-1/19 od 12.06.2019. godine, direktorica Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona r a s p i s u j e

 

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
TUZLANSKOG KANTONA

 

I

Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona raspisuje javni oglas za prijem u radni odnos sa punim radnim vremenom na određeno vrijeme na period od 12 mjeseci po Programu zapošljavanja kadrova u zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona za 2019. godinu za sljedeće radno mjesto:

 

Doktor medicine - 1 izvršilac.

II

Opis poslova radnog mjesta iz tačke I ovog oglasa:

Poslovi na promociji zdravlja, prevenciji bolesti na kantonu, na obilježavanju svjetskog kalendara zdravlja, na sačinjavanju analize zdravstvenog stanja stanovništva, na analizi apsentizma, propisivačke prakse, određenog zdravstvenog problema, na istraživanjima i projektima za istraživanje faktora rizika za područje kantona i općina, na organizovanju zdravstvene zaštite, izradi publikacija, unapređenju kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga kao i drugi poslovi iz domena stručne spreme po nalogu neposrednog rukovodioca i direktora.

 

                                                                          III

Kandidati koji se prijavljuju na oglas moraju ispunjavati opšte i posebne uslove i to:

 1. Opšti uslovi
 • da su državljani Bosne i Hercegovine
 • da su stariji od 18 godina
 • da posjeduju opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
 1. Posebni uslovi:
 • završen medicinski fakultet VSS VII stepen odnosno I ciklus inegrisanog studija medicine sa ostvarenih 360 ECTS studijskih bodova, doktor medicine
 • položen stručni ispit
 • odobrenje za rad u struci (licenca)
 • poznavanje rada na računaru

IV

Za prijavu na oglas kandidati su dužni dostaviti uredno popunjen prijavni obrazac koji se može preuzeti na web stranici Zavoda www.zjztk.ba uz sljedeće dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Potvrdu o prebivalištu CIPS /PBA3 obrazac
 • Diplomu o završenom fakultetu
 • Dodatak diplomi odnosno prosjek ocjena tokom studiranja
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Važeću licencu
 • Dokaz o završenoj obuci za rad na računaru
 • Uvjerenje da se kandidat nalazi na evidenciji za zapošljavanje i o provedenom vremenu na evidenciji Službe za zapošljavanje nakon sticanja tražene stručne spreme
 • Uvjerenje o radnom iskustvu u struci (ukoliko ima)
 • Ljekarsko uvjerenje, kao dokaz da zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta, dostaviće onaj kandidat koji bude izabran prije prijema u radni odnos.

Kandidati koji uz prijavu dostave dokaz izdat od nadležnih organa (potvrda, uvjerenje i sl.) da pripadaju jednoj od kategorija po Zakonu o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica, imaju prioritet u zapošljavanju tako što će prilikom izbora imati prednost u odnosu na kandidata koji, po prethodno obavljenom bodovanju, ima isti broj bodova.

Sva dokumenta dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

 

V

Sa kandidatima koji budu ispunjavali formalno-pravne uslove, Komisija za provođenje procedure prijema u radni odnos, u skladu sa kriterijima za bodovanje kandidata, obavit će provjeru znanja radnih i stručnih sposobnosti i vještina na osnovu pismenog testiranja i obavljenog usmenog intervjua.

O vremenu i mjestu održavanja testiranja i intervjua kandidati će biti naknadno obavješteni.

 

VI

Javni oglas se objavljuje u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na web stranici Zavoda www.zjztk.ba, a dostavlja se i Službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

Rok za podnošenje prijava na javni oglas je 8 (osam) dana počev od narednog dana od dana objave u dnevnom listu „Oslobođenje“.

Poslodavac će sa izabranim kandidatom zaključiti ugovor o radu najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana konačnosti odluke o izboru.

Kandidati će biti pismeno obavješteni o ishodu Javnog oglasa, a priložena dokumentacija se neće vraćati.

VII

Prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova iz oglasa potrebno je dostaviti na adresu:

Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, ul. Tuzlanskog odreda broj 6., 75000 Tuzla,  uz naznaku  „Prijava na Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto Doktor medicine“.

Prijave sa svim traženim dokumentima dostavljaju se lično ili poštom preporučeno.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove utvrđene javnim oglasom.

Podnosilac neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave nije učesnik javnog oglasa te nema pravo za pobijanje odluke o izboru kandidata ili čitavog postupka za zasnivanje radnog odnosa.

0 0