Tuzlanskog Odreda br. 6

HTML

+387 35 307-700 ili 307-701
Slika 92
Slika 91
Novosti

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona

07.12.2023 07:03
Slika
 
Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“ broj: 26/16, 89/18 i 44/22), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantona („Sl.novine Tuzlanskog kantona“ broj: 4/19, 4/20, 11/20 i 5/21), člana 12. Pravilnika o radu Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, Odluke o potrebi prijema u radni odnos broj 01-993-1/23 od 25.10.2023. godine, te saglasnosti Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona broj 13/1-30-028789/23 od 22.11.2023. godine, direktor Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona  r a s p i s u j e

 

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u
Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona
 
I
Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Zavod) raspisuje Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom (u daljem tekstu: Javni oglas) na sljedeće radno mjesto:
 
1.        Diplomirani zdravstveni tehničar u Službi za preventivno-promotivnu zdravstvenu zaštitu – 1 izvršilac.

 
II
Za radno mjesto iz tačke I ovog Javnog oglasa predviđen je probni rad u trajanju od šest (6) mjeseci.

 
III
Opis poslova radnog mjesta iz tačke I ovog Javnog oglasa:
 
Učestvuje u izvođenju  programa nadzora nad ranim rastom i razvojem školske omladine, te sačinjava izvještaj o izvršenim aktivnostima, učestvuje u nadzoru zdravstvene ispravnosti hrane i vode u školama, te sačinjava izvještaj o izvršenim aktivnostima, učestvuje u nadzoru nad higijensko-sanitarnom ispravnošću školskih objekata, te sačinjava izvještaj o izvršenim aktivnostima, učestvuje u izvođenju edukativnih predavanja i radionica u školama, za djecu i roditelje, prema aktuelnim temama, te sačinjava izvještaj o izvršenim aktivnostima, učestvuje u rješavanju problematike društveno negativnog ponašanja djece, kroz intersektorijalnu saradnju i jedinstvene programe mjera i dr.

 
IV

Kandidati koji se prijavljuju na Javni oglas moraju ispunjavati opšte i posebne uslove i to:

1.      Opšti uslovi

 • da su državljani Bosne i Hercegovine,
 • da su stariji od 18 godina,
 • da posjeduju opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje apliciraju.

 

2.      Posebni uslovi:
 • VSS zdravstvenog usmjerenja odnosno I ciklus visokog obrazovanja zdravstvenog usmjerenja sa ostvarenih 240 ili 180 ECTS studijskih bodova – opšti smjer
 • položen stručni ispit
 • odobrenje za rad u struci (licenca)
 • poznavanje rada na računaru
 • radno iskustvo u struci u trajanju od 6 mjeseci
 
V
Za prijavu na Javni oglas kandidati su dužni dostaviti uredno popunjen prijavni obrazac koji se može preuzeti na web stranici Zavoda www.zjztk.ba, uz koji se dostavljaju sljedeći dokazi o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
 
Opšti uslovi
 1. Uvjerenje o državljanstvu
 2. Izvod iz matične knjige rođenih  
 3. Potvrdu o prebivalištu CIPS  ili PBA3 obrazac
 4. Ljekarsko uvjerenje, kao dokaz da zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta (dostavit će samo onaj kandidat koji bude izabran, prije prijema u radni odnos).
Posebni uslovi - pored dokaza o ispunjavanju opštih uslova, potrebno je dostaviti:
 1. Diplomu o završenom fakultetu
 2. Dodatak diplomi odnosno uvjerenje o prosjeku ocjena tokom studiranja
 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 4. Važeću licencu
 5. Dokaz o završenoj obuci za rad na računaru (certifikat/uvjerenje/diploma ili drugi dokaz o stečenom znanju nakon provedene edukacije-kursa, tečaja i sl. Kao dokaz o poznavanju rada na računaru neće se uzimati u obzir dokaz o položenom predmetu iz informatike i sl. tokom studiranja/školavanja)
 6. Uvjerenje o radnom iskustvu u struci na istim ili sličnim poslovima za koje je potreban isti stepen stručne spreme i profila koji se traži Javnim oglasom (uvjerenje poslodavca kod kojeg je kandidat radio ili radi mora sadržavati sve podatke o tome na kojim poslovima je kandidat radio - naziv radnog mjesta, zahtjevanu stručnu spremu za obavljanje posla konkretnog radnog mjesta i precizan period obavljanja navedenih poslova. Ukoliko kandidat dostavlja uvjerenje o činjenicama iz matične evidencije nadležnog organa za penzijsko i invalidsko osiguranje PIO/Porezne uprave, (listing), uz isto je obavezan dostaviti i potvrdu koja razjašnjava šifre zanimanja iz  uvjerenja (listinga), ukoliko na samom listingu šifre zanimanja nisu već razjašnjene, kako bi se nesporno moglo utvrditi na kojim poslovima je kandidat radio. Radnim iskustvom u struci smatra se i pripravnički staž, koji se dokazuje uvjerenjem izdatim od strane poslodavca kod kojeg je kandidat obavljao pripravnički staž ili nadležnog Ministarstva zdravstva)
 7. Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje nakon sticanja stručne spreme i profila koje se traži Javnim oglasom (ukoliko kandidat ima).
 
Kandidati koji uz prijavu dostave dokaz izdat od nadležnih organa da pripadaju jednoj od branilačkih kategorija po Zakonu o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica („Sl.novine Tuzlanskog kantona“ br. 10/20, 14/22 i 9/23), imaju prioritet pri zapošljavanju tako što će prilikom izbora imati prednost u odnosu na kandidate sa kojim, po prethodno obavljenom bodovanju pod jednakim uslovima, imaju jednak broj bodova.
 
Sva dokumenta dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od 6 mjeseci.

 
VI
Sa kandidatima koji budu ispunjavali formalno-pravne uslove, Komisija za provođenje procedure prijema u radni odnos, u skladu sa kriterijima za bodovanje kandidata, obavit će provjeru znanja radnih i stručnih sposobnosti i vještina na osnovu pismenog testiranja, praktičnog rada i obavljenog usmenog intervjua.
 
O vremenu i mjestu održavanja pismenog testiranja, praktičnog rada i intervjua kandidati će biti naknadno obavješteni.

 
VII
Javni oglas se objavljuje u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na web stranici Zavoda www.zjztk.ba,  a dostavlja se i Službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.
 
Rok za podnošenje prijava na Javni oglas je 8 (osam) dana počev od narednog dana od dana objave u dnevnom listu „Oslobođenje“.
 
Poslodavac će sa izabranim kandidatom zaključiti ugovor o radu najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana konačnosti odluke o izboru.
 
Kandidati će biti pismeno obavješteni o ishodu Javnog oglasa, a priložena dokumentacija se neće vraćati.

 
VIII

Za prijavu na Javni oglas potrebno je prijavni obrazac sa dokazima o ispunjavanju uslova iz Javnog oglasa dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu:

 

Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona
ul. Tuzlanskog odreda broj 6., 75000 Tuzla 
sa naznakom:
„Prijava na Javni oglas za prijem u radni odnos
na neodređeno vrijeme – NE OTVARATI“,
uz obavezno navođenje naziva radnog mjesta i službe, za koje kandidat aplicira.

 
Na koverti je potrebno naznačiti ime i prezime kandidata, kao i kontakt podatke.
 
Prijave se dostavljaju lično ili poštom preporučeno.
 
Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove utvrđene Javnim oglasom.
 
Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim Javnim oglasom se računa danom predaje prijave.
 
Podnosilac neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave nije učesnik Javnog oglasa, te nema pravo za pobijanje odluke o izboru kandidata ili čitavog postupka za zasnivanje radnog odnosa.
 
Urednom prijavom na Javni oglas smatra se uredno popunjen prijavni obrazac koji je objavljen na web stranici Zavoda.
 
Potpunom prijavom smatra se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju opštih i posebnih uslova naznačeni u Javnom oglasu za prijem u radni odnos.
 
Blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku koji je određen u Javnom oglasu za prijem u radni odnos.
0 0