Tuzlanskog Odreda br. 6

HTML

+387 35 307-700 ili 307-701
Slika 92
Slika 91
COVID-19

STANDARDNE MJERE PREDOSTROŽNOSTI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

 

06.03.2020 14:18
 

Osnovne informacije

Cilj standardnih mjera je smanjenje rizika od prenošenja krvnih i drugih patogena iz poznatih i nepoznatih izvora.

Predstavljaju osnovni nivo mjera predostrožnosti za kontrolu infekcije koje se primjenjuju prilikom njege svih pacijenata.

Higijena ruku je glavni element standardnih mjera predostrožnosti i jedan od najefikasnijih metoda prevencije širenja patogena. Pored higijene ruku, korišćenje lične zaštitne opreme treba da bude zasnovano na procjeni rizika i stepenu predviđenog kontakta sa krvlju i tjelesnim tečnostima, ili patogenima.

Pored postupaka koje zdravstveni radnici sprovode tokom svog rada, sve osobe (uključujući pacijente i posjetioce) dužne su da se pridržavaju mjera kontrole infekcije u zdravstvenim ustanovama. Kontrola širenja patogena iz izvora je ključna za sprečavanje širenja. Među mjerama za kontrolu izvora, pravila ponašanja u slučaju respiratornih tegoba / kašlja, koje su uvedene tokom epidemije teškog akutnog respiratornog sindroma (SARS), sada se smatraju dijelom standardne procedure.

Intenzivnija primjena standardnih mjera predostrožnosti širom svijeta smanjila bi nepotrebne rizike povezane sa zdravstvenom zaštitom. Promovisanje bezbjednog institucionalnog okruženja doprinosi unapređenju preporučenih mjera i smanji rizik. Obezbjeđivanje odgovarajućeg osoblja i materijala, uz rukovođenje i informisanje zdravstvenih radnika, pacijenata i posjetilaca, presudno za bezbjednije okruženje u zdravstvenim ustanovama.

Kontrolna lista

Zdravstvena politika 

 • Promovisati bezbjedno okruženje.
 • Izraditi politike koje omogućavaju sprovođenje mjera kontrole infekcije.

Higijena ruku 

 • Održavati higijenu ruku brisanjem ili pranjem (pogledati detaljna uputstva u tabeli).
 • Prati ruke sapunom i vodom ako su ruke vidno prljave ili postoji dokaz ili sumnja na izlaganje sporofitima, i nakon korišćenja toaleta. U suprotnom, ukoliko resursi dozvoljavaju, ruke obrisati sredstvom za dezinfekciju ruku na bazi alkohola.
 • Osigurati dostupnost mokrih čvorova za pranje ruku i čistu tekuću vodu.
 • Osigurati dostupnost proizvoda za higijenu ruku (čista voda, sapun, čisti ubrusi za jednokratno korišćenje, sredstvo za dezinfekciju ruku). U idealnom slučaju, sredstvo za dezinfekciju ruku treba da bude dostupno u zdravstvenoj ustanovi.

Lična zaštitna oprema (PPE) 

 • PROCIJENITI RIZIK od izloženosti tjelesnim tečnostima i kontaminiranim površinama PRIJE svakog medicinskog postupka.. Ovo mora da postane rutina!
 • Izabrati PPE na osnovu procjene rizika:
 • čiste nesterilne rukavice
 • čisti, nesterilni vodootporni mantil
 • maska i zaštitne naočale ili štitnik za lice.

Respiratorna higijena i pravila ponašanja kod kašljanja  

 • Informisanje zdravstvenih radnika, pacijenata i posjetilaca.
 • Pokrivanje usta i nosa kod kašljanja i kihanja.
 • Higijena ruku nakon kontakta sa respiratornim sekretom.
 • Fizičko udaljavanje od osoba sa akutnim febrilnim respiratornim simptomima.

Preporučene standardne mjere predostrožnosti u zdravstvenim ustanovama 

 1. Higijena ruku[1] 

Rezime tehnike: 

 • Pranje ruku (40–60 sek): nakvasiti ruke i nanijeti sapun; trljati temeljito svaki dio; ruke isprati i dobro osušiti ubrusom za jednokratnu upotrebu; iskoristiti ubrus za zavrtanje slavine.
 • Brisanje ruku (20–30 sek): nanijeti dovoljno proizvoda da prekrije svaki djelić ruku; ruke trljati dok se ne osuše. 

Rezime indikacija: 

 • Prije i nakon svakog direktnog kontakta sa pacijentom i između pacijenata, bez obzira da li se rukavice nose ili ne.
 • Neposredno nakon skidanja rukavica.
 • Prije rukovanja invazivnim instrumentima.
 • Nakon dodirivanja krvi, tjelesnih tečnosti, izlučevina, izmeta, otvorenih rana i kontaminiranih predmeta, čak i kada se nose rukavice.
 • Tokom zbrinjavanja pacijenta, prilikom prelaska sa kontaminirane na čistu stranu pacijenta.
 • Nakon kontakta sa predmetima u neposrednoj blizini pacijenta.
 1. Rukavice 
 • Nositi u slučaju dodirivanja krvi, krvne tečnosti, izlučevina, izmeta, sluzokože, otvorenih rana.
 • Zamijeniti između zadataka i postupaka na istom pacijentu nakon kontakta sa potencijalno infektivnim materijalom.
 • Skinuti nakon upotrebe, prije dodirivanja nekontaminiranih predmeta i površina, i prije obrade drugog pacijenta. Obaviti higijenu ruku neposredno nakon skidanja. 
 1. Zaštita za lice (oči, nos i usta) 
 • Nositi (1) hiruršku ili proceduralnu masku i zaštitne naočale (vizir za oči, naočale) ili (2) štitnih za lice za zaštitu sluzokože očiju, nosa i usta tokom aktivnosti kod kojih postoji vjerovatnoća da će uzrokovati špricanje ili prskanje krvi, krvne tečnosti, sekreta ili izlučevina. 
 1. Mantil 
 • Nositi zbog zaštite kože i odjeće tokom postupaka kod kojih postoji vjerovatnoća da će uzrokovati špricanje ili prskanje krvi, krvne tečnosti, sekreta ili izlučevina.
 • Ukloniti zaprljani mantil što je prije moguće, i obaviti higijenu ruku. 
 1. Prevencija uboda iglom i povreda drugim oštrim predmetima[2] 

Koristiti u slučaju: 

 • Rukovanja iglama, skalpelom i drugim oštrim instrumentima ili predmetima.
 • Čišćenja korišćenih instrumenata.
 • Odlaganja korišćenih igala i drugih oštrih instrumenata. 
 1. Higijena i pravila ponašanja u slučaju respiratornih tegoba i kašljanja 

primjenjuju mjere kontrole izvora: 

 • Pokriti nos i usta maramicom ili maskom u slučaju kašljanja / kihanja, odložiti korišćene maramice i masku i obaviti higijenu ruku nakon kontakta sa respiratornim sekretima.

Zdravstvene ustanove: 

 • Po mogućnosti, febrilne pacijente sa respiratornim simptomima smjestiti na udaljenosti od najmanje 1 metar (3 stope) od ostalih u zajedničkim prostorima za čekanje.
 • Postaviti vizuelna obavještenja na ulaz u zdravstvenu ustanovu kojima se osobe sa respiratornim simptomima upućuju da se održavaju higijenu i poštuju pravila ponašanja u slučaju respiratornih tegoba i kašljanja.
 • Po mogućnosti, materijal za higijenu ruku, maramice i maske obezbijediti u zajedničkim prostorima i prostorima za procjenu pacijenata sa respiratornim bolestima. 
 1. Čišćenje prostora 
 • Koristiti adekvatne postupke redovnog čišćenja i dezinfekcije prostora i drugih površina koje se često koriste. 
 1. Posteljina i uniforme 

Rukovati, transportovati i odlagati korišćenu posteljinu i uniforme tako da se:

 • spriječi izlaganje kože i sluzokože i kontaminacija odjeće,
 • izbjegne prenos patogena na druge pacijente ili na okruženje. 
 1. Odlaganje otpada 
 • Osigurati bezbjedno odlaganje otpada.
 • Otpad kontaminiran krvlju, krvnom tečnosti, sekretima i izlučevinama tretirati kao medicinski otpad, u skladu sa domaćim propisima.
 • Ljudska tkiva i laboratorijski otpad koji je direktno povezan sa obradom uzorka takođe tretirati kao medicinski otpad.
 • Pravilno odlagati predmete za jednokratnu upotrebu. 
 1. Instrumenti i oprema za zbrinjavanje pacijenta 
 • Instrumenti i oprema zaprljani krvlju, krvnom tečnošću, sekretima ili izlučevinama rukovati tako da se spriječi izloženost kože i sluzokože, kontaminacija odjeće i prenošenje patogena na druge pacijente ili na okruženje.
 • Pravilno očistiti, dezinfikovati i obraditi instrumente i opremu za višekratnu upotrebu prije korišćenja na drugom pacijentu.

 

0 0