Tuzlanskog Odreda br. 6

HTML

+387 35 307-700 ili 307-701
Slika 92
Slika 91

Javni oglasi

Na linku ispod se nalazi PRIJAVNI OBRAZAC propisan Uredbom o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu (SL.novine TK br 4/19, 4/20, 11/20 i 5/21).

Poslovnici o radu komisija za provođenje procedure za prijem u radni odnos

Slika
Na osnovu člana 20 a) Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“ broj: 26/16 i 89/18), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantona („Sl.novine Tuzlanskog kantona“ broj: 4/19, 4/20, 11/20 i 5/21), člana 12. Pravilnika o radu Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog...
Slika
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO TUZLANSKOG KANTONA  Na osnovu člana 36. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, te Odluke o poništenju Javnog oglasa za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u Zavodu za javno zdravstvoTuzlanskog kantona broj: 01-46-44/21 od 04.03.2021. godine, direktor Zav...
Slika
Na osnovu člana 20 a) Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“ broj: 26/16 i 89/18), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantona („Sl. novine Tuzlanskog kantona“ broj: 4/19, 4/20 i 11/20), člana 12. Pravilnika o radu Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona i ...
Slika
Na osnovu Odluke o produženju roka za podnošenje prijava na Javni oglas broj 01-237-10/20 od 21.02.2020. godine, Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona objavljuje   OBAVIJEST o produženju roka za podnošenje prijava na Javni oglas     Rok za podnošenje prijava na Javni oglas za prijem u radni odnos n...
Slika
Na osnovu člana 20 a) Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“ broj: 26/16 i 89/18), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantona („Sl.novine Tuzlanskog kantona“ broj: 4/19), člana 12. Pravilnika o radu Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona i Odluke o p...
0 0