Tuzlanskog Odreda br. 6

HTML

+387 35 307-700 ili 307-701
Slika 92
Slika 91

VODIČ za podnosioce zahtjeva za pristup informacijama

Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona omogućava fizičkim i pravnim licima pristup informacijama koje su pod kontrolom Zavoda u skladu sa odredbama Zakona o slobodi pristupa informacijama u Fedraciji Bosne i Hercegovine (“Sl.novine Federacije BiH” broj: 32/01 i 48/11) (u daljnjem tekstu: Zakon) i ovog Vodiča.

Vodič  za podnosioce zahtjeva za pristupu informacijama u Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona je urađen kao pomoć podnosiocima  zahtjeva u ostvarivanju prava pristupa informacijama

Svrha ovog Vodiča je da sve zainteresovane uputi kako mogu što jednostavnije doći do informacija koje posjeduje Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona

Informacije koje su pod kontrolom Zavoda sadržane su u prilogu „Indeks registar“ koji je sastavni dio ovog Vodiča

Ovaj Vodič se u štampanoj formi može dobiti u Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona na adresi Seadbega Kulovića broj 6 kao besplatan primjerak, a dostupan je i u elektronskoj formi kao PDF dokument koji možete preuzeti na linku ispod.

Službenik za informisanje: Blanka Tišma, dipl.pravnik;  telefon broj + 387 35/ 307-721.

Dokumenti za preuzimanje

Vodič za pristup informacijama, index registar kao i obrazac zahtjeva za pristup informacijama možete preuzeti u PDF formatu na linkove ispod.
0 0