Tuzlanskog Odreda br. 6

HTML

+387 35 307-700 ili 307-701
Slika 92
Slika 91

Služba za zdravstvenu statistiku i kvalitet

Slika
Rukovodilac službe:

Mr. Pašić Aida

Specijalista zdravstvene statistike i informatike
Služba za zdravstvenu statistiku i kvalitet u okviru djelokruga rada:
 • učestvuje u sačinjavanju plana i programa mjera zdravstvene zaštite za područje Tuzlanskog kantona,
 • sačinjava Programe zdravstvene zaštite, kontinuirano provodi proces monitoringa, praćenja, ocjene izvršenja i evaluacije Programa zdravstvene zaštite,
 • učestvuje u sačinjavanju Metodologija i metodoloških uputstava iz djelokruga svoga rada,
 • učestvuje u aktivnostima analiziranja propisivačke prakse za lijekove koji se izdaju na recept, analiziranju podataka o ispunjenosti kriterija uspostave sistema kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga,
 • učestvuje u aktivnostima sačinjavanja izvještaja, evidencija i statističkih podataka zakonom propisane evidencije, te u koordinaciji prikupljanja i obrade podataka između zdravstvenih ustanova, Zavoda za javno zdravstvo kantona i Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH,
 • učestvuje u edukaciji i pružanju stručne pomoći zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima u cilju unapređenja rada zdravstvenih službi,
 • učestvuje u kordinaciji rada sa Zavodom za javno zdravstvo FBiH, Ministarstvom zdravstva, Zavodom zdravstvenog osiguranja i drugim nadležnim institucijama u cilju izvršavanja ugovorenih i zakonom definisanih obaveza,
 • učestvuje u aktivnostima uključivanja Zavoda u naučnoistraživački rad,
 • učestvuje u aktivnostima razvoja, implementacije, uspostave i održanja politike kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u Zavodu,
 • učestvuje u prikupljanju,  sistematizacji, analiziranju i obezbjeđenju kvaliteta i sigurnosti podataka i informacija iz zdravstvenog sistema kantona dobivenih redovnim izvještavanjem, posebnim izvještavanjima, statističkim i drugim istraživanjima,
 • učestvuje u aktivnostima provođenja vanjske provjere kvaliteta stručnog rada u drugim zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi, 
 • učestvuje u formiranju baza podataka iz djelokruga svoga rada i učestvuje u pripremanju osnove za: registre oboljelih od nezaraznih bolesti, resurse u zdravstvenom sistemu (kadar, prostor i oprema),
 • učestvuje u sačinjavanju godišnjih, srednjoročnih i dugoročnih strateških planova razvoja zdravstva  i planova specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih radnika i saradnika,
 • provodi zdravstveno statistička istraživanja u svrhu praćenja, procjene i analize zdravstvenog stanja stanovništva, kao i organizacije i rada zdravstvenih ustanova za područje kantona, 
 • prati organizovanje i rad zdravstvenih ustanova sa područja kantona, priprema i daje stručno mišljenje o opravdanosti osnivanju, proširenju, promjeni ili prestanku rada zdravstvenih ustanova,
 • učestvuje u implementiranju i evaluiranju projekata u oblasti zdravstva i zdravstvene zaštite, izradi i provođenju pojedinih programa zdravstvene zaštite u vanrednim prilikama, 
 • učestvuje u planiranju, organizovanju i provođenju djelatnost kontinuirane medicinske edukacije i kontinuiranog profesionalnog razvoja u sektoru zdravstva,
 • učestvuje u planiranju i implementaciji zdravstveno informacionog sistema na nivou FBiH i kantona,
 • sarađuje sa drugim zdravstvenim ustanovama na području kantona, kao i sa nadležnim organima lokalne samouprave i drugim ustanovama i organizacijama od značaja za unapređenje javnog zdravlja,
 • učestvuje u pripremi i sačinjavanju publikacija iz djelokruga svog rada, 
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, ugovorom sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, Standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i Jedinstvenom metodologijom.
0 0