Tuzlanskog Odreda br. 6

HTML

+387 35 307-700 ili 307-701
Slika 92
Slika 91

Služba za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene zaštite

Slika
Rukovodilac službe:

Majda dr Sarihodžić

specijalista socijalne medicine sa organizacijom zdravstvene zaštite
Služba za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene zaštite u okviru djelokruga rada:
 • učestvuje u sačinjavanju plana i programa mjera zdravstvene zaštite za područje kantona,
 • učestvuje u procesu monitoringa i praćenja izvršenja Programa zdravstvene zaštite,
 • učestvuje u aktivnostima analiziranja propisivačke prakse za lijekove koji se izdaju na recept, analiziranju podataka o ispunjenosti kriterija uspostave sistema kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga,
 • prati, ocjenjuje i analizira zdravstveno stanje stanovništva, kao i organizaciju i rad zdravstvenih ustanova na području kantona, 
 • planira, organizuje i provodi aktivnosti promocije zdravlja i zdravstvene edukacije stanovništva, 
 • učestvuje u izradi i provođenju pojedinih programa zdravstvene zaštite u vanrednim prilikama, 
 • učestvuje u planiranju i provođenju mjera za sprečavanje, rano otkrivanje i suzbijanje hroničnih masovnih bolesti, uključujući i bolesti ovisnosti, 
 • prati organizovanje i rad zdravstvenih ustanova sa područja kantona, priprema i daje stručno mišljenje o opravdanosti osnivanju, proširenju, promjeni ili prestanku rada zdravstvenih ustanova,
 • učestvuje u aktivnostima provođenja vanjske provjere kvaliteta stručnog rada u drugim zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi, 
 • planira, organizuje i provodi djelatnost kontinuirane medicinske edukacije i kontinuiranog profesionalnog razvoja u sektoru zdravstva i edukaciji zdravstvenih radnika u cilju unapređenja rada zdravstvenih službi,
 • učestvuje u izradi, implementaciji i evaluaciji projekata u oblasti zdravstva i zdravstvene zaštite,
 • učestvuje u kordinaciji rada sa Zavodom za javno zdravstvo FBiH, Ministarstvom zdravstva, Zavodom zdravstvenog osiguranja i drugim nadležnim institucijama u cilju izvršavanja ugovorenih i zakonom definisanih obaveza,
 • koordinira, usklađuje i stručno povezuje rad zdravstvenih ustanova za područje kantona, 
 • učestvuje u sačinjavanju godišnjih, srednjoročnih i dugoročnih strateških planova razvoja zdravstva, planova specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih radnika i saradnika na području kantona,
 • učestvuje u aktivnostima sačinjavanja izvještaja, evidencija i statističkih podataka zakonom propisane evidencije, te u koordinaciji prikupljanja i obrade podataka između zdravstvenih ustanova, Zavoda za javno zdravstvo kantona i Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH,
 • sarađuje sa drugim zdravstvenim ustanovama na području kantona, kao i sa nadležnim organima lokalne samouprave i drugim ustanovama i organizacijama od značaja za unapređenje javnog zdravlja, 
 • provodi zdravstveno statistička istraživanja u svrhu praćenja, procjene i analize zdravstvenog stanja stanovništva, kao i organizacije i rada zdravstvenih ustanova za područje kantona, 
 • učestvuje u aktivnostima razvoja, implementacije, uspostave i održanja politike kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u Zavodu,
 • provodi preventivno promotivne mjere zdravstvene zaštite u lokalnim zajednicama, školama, kao i drugim ciljnim grupama, 
 • učestvuje upostavljanju  sociomedicinske dijagnoze za područje koje pokriva,
 • učestvuje u projektovanju, realizaciji i koordinaciji projekata iz oblasti javnog zdravstva,
 • učestvuje u aktivnostima uključivanja Zavoda u naučnoistraživački rad,
 • učestvuje u pripremi i sačinjavanju publikacija iz djelokruga svog rada, 
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, ugovorom sa Zavodom zdravstvenog osiguranja, Standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i Jedinstvenom metodologijom.
0 0