Tuzlanskog Odreda br. 6

HTML

+387 35 307-700 ili 307-701
Slika 92
Slika 91
Slika
Rukovodilac službe:

Doc.dr.sc. Selma Azabagić

Specijalista higijene i zdravstvene ekologije

Služba za higijenu i zdravstvenu ekologiju

Služba za higijenu i zdravstvenu ekologiju u okviru djelogruga rada:
 • prati, analizira i ocjenjuje uticaj okoline i hrane na zdravstveno stanje stanovništva na području kantona, te predlaže mjere za unapređenje stanja i zaštite zdravlja ljudi i životne sredine,
 • predlaže i provodi aktivnosti na unapređenju sistema zdravstvene bezbjednosti proizvodnje i prometa životnih namirnica, vode i predmeta opšte upotrebe u cilju smanjenja rizika od obolijevanja i drugih štetnih posljedica po zdravlje,
 • priprema, planira i realizuje programe za praćenje stanja i očuvanja životne sredine,
 • prikuplja, evidentira i analizira podatke o faktorima rizika po zdravlje ljudi prisutnih u životnoj sredini sa aspekta kontaminacije ambijentalnog vazduha, vode, hrane i životne okoline, sa procjenom rizika i prijedlogom mjera za unaprijeđenje stanja,
 • učestvuje u uzorkovanju materijala za ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode, namirnica, predmeta opšte upotrebe i briseva na čistoću i daje mišljenje o rezultatima analiza
 • učestvuje u uzorkovanju materijala za hemijske, bakteriološke, serološke, toksikološke i virusološke preglede u vezi sa proizvodnjom i prometom životnih namirnica, vode vazduha, predmeta opšte upotrebe i dr. i daje mišljenje o rezultatima analiza,
 • redovno prati i analizira stanje u oblasti vodoopskrbe,
 • prati, analizira i ocjenjuje higijensko-ekološku situacijuna području kantona,
 • prati sanitarno-higijensko stanje u javnim ustanovamana području kantona te predlaže mjere za unapređenje u ovoj oblasti,
 • provodi preventivno promotivne mjere zdravstvene zaštite u obrazovnim ustanovama na kantonu,
 • prati stanje u oblasti korištenja jonizujućeg zračenja i priprema izvještaj o izvorima jonizujućeg zračenja na kantonu,
 • učestvuje u aktivnosti praćenja dispozicije otpada na kantonu,
 • provodi zdravstveno statistička istraživanja u svrhu praćenja, procjene i analize zdravstvenog stanja stanovništva iz svog domena,
 • provodi obuku zaposlenih za sticanje osnovnih znanja o higijeni životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe, kao i ličnoj higijeni lica koja rade u proizvodnji i prometu životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe,
 • obavlja zdravstveno-vaspitni rad i savjetovališni rad,
 • učestvuje u planiranju, organizovanju i provođenju djelatnosti aktivnosti promocije zdravlja i zdravstvene edukacije stanovništva,
 • sarađuje sa drugim zdravstvenim ustanovama na području kantona, kao i sa nadležnim organima lokalne samouprave i drugim ustanovama i organizacijama od značaja za unapređenje javnog zdravstva,
 • učestvuje i obavlja edukaciju i stručno usavršavanje zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika,
 • učestvuje u pripremi raznih oblika publikacija iz djelokruga svoga rada,
 • predlaže programe zdravstvene zaštite iz djelokruga svoga rada,
 • učestvuje u realizaciji projekata od interesa za Zavod,
 • učestvuje u aktivnostima na uspostavi sistema kvaliteta u Zavodu,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.
0 0