Tuzlanskog Odreda br. 6

HTML

+387 35 307-700 ili 307-701
Slika 92
Slika 91

Služba za sanitarnu dijagnostiku

Slika
Rukovodilac službe:

Nermina dr. Omerdić

Specijalista mikrobiologije sa parazitologijom
Služba za sanitarnu dijagnostiku u okviru djelokruga rada obuhvata:

Poslove mikrobiološkog laboratorija u okviru kojih:
 • predlaže i provodi aktivnosti na unapređenju sistema zdravstvene bezbjednosti u proizvodnji i prometu životnih namirnica, vode i predmeta opšte upotrebe u cilju smanjenja rizika od obolijevanja i drugih štetnih posljedica po zdravlje, 
 • vrši uzorkovanje materijala za  potrebe mikrobiloških i fizičko-hemijskih analiza na terenu;
 • vrši mikrobiološke analize hrane, vode, vazduha, briseva predmeta opšte upotrebe, predmeta opšte upotrebe, kliničkog materijala, ispitivanje mikrobiološke čistoće farmaceutskih doznih formi, sredstava za održavanje higijene, uljepšavanje i sl.
 • izrađuje, implementira i evaluira projekte u oblasti zdravstva i zdravstvene zaštite u okviru djelatnosti službe,
 • učestvuje u pripremi i izradi analize zdravstvenog stanja stanovništva kantona iz domena službe,
 • sarađuje sa drugim javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama na području kantona, kao i sa nadležnim organima lokalne samouprave i drugim ustanovama i organizacijama od značaja za unapređenje javnog zdravlja,
 • učestvuje u aktivnostima promocije zdravlja,
 • učestvuje u aktivnostima uspostave sismema kvaliteta u Zavodu,
 • izrada mjesečnih izvještaja o zdravstvenoj ispravnosti voda i namirnica za Agenciju za sigurnost hrane i svih ostalih izvještaja,
 • učestvuje u kontinuiranoj edukaciji zdravstvenih radnika i saradnika,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.

Poslove hemijskog laboratorija u okviru kojih:
 • predlaže i provodi aktivnosti na unapređenju sistema zdravstvene bezbjednosti u proizvodnji i prometu životnih namirnica, vode i predmeta opšte upotrebe u cilju smanjenja rizika od obolijevanja i drugih štetnih posljedica po zdravlje, 
 • vrši uzorkovanje životnih namirnica, vode, vazduha, tla,  predmeta opšte upotrebe na terenu,
 • vrši hemijske analize vode za piće, vode za dijalizu, rekreaciju, ribnjake, površinske i otpadne vode,
 • vrši hemijske analize životnih namirnica (higijenska ispravnost, kvalitet, energetska vrijednost),
 • vrši hemijske analize predmeta opće upotrebe i tla,
 • izrađuje, implementira i evaluira projekte u okviru svojih poslova,
 • učestvuje u pripremi i izradi analize zdravstvenog stanja stanovništva kantona iz svog domena,
 • učestvuje u aktivnostima promocije zdravlja,
 • učestvuje u aktivnostima uspostave sismema kvaliteta u Zavodu,
 • učestvuje u kontinuiranoj edukaciji zdravstvenih radnika i saradnika,
 • sarađuje sa zdravstvenim i drugim ustanovama na području kantona, proizvođačima i potrošačima, sa nadležnim organima lokalne samouprave i drugim ustanovama i organizacijama od značaja za unapređenje javnog zdravlja, 
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom. 
0 0