Tuzlanskog Odreda br. 6

HTML

+387 35 307-700 ili 307-701
Slika 92
Slika 91

Služba za epidemiologiju

Slika
Rukovodilac službe:

Prim. Topalović dr Blaško, mr.med.sci

Specijalista epidemiologije
Služba za epidemiologiju u okviru djelokruga rada:
 • vrši epidemiološko praćenje kretanja zaraznih bolesti na kantonu i vrši monitoring rizika značajnih za zdravlje populacije,
 • kontinuirano provodi preventivne mjere zdravstvene zaštite i nadzora nad kretanjem zaraznih bolesti,
 • vrši analizu rizika po zdravlje stanovništva i provodi protivepidemijske mjere,
 • planira i nadzire provođenje Programa obaveznih imunizacija,vrši raspodjelu vakcina iz obaveznog programa prema zdravstvenim ustanovama primarnog i tercijarnog nivoa, prati realizaciju i vrši evaluaciju Programa,
 • planira, predlaže i provodi mjere za sprečavanje i rano otkrivanje i suzbijanje oboljenja,
 • kontinuirano provodi mjere higijensko-epidemiološke zaštite i nadzora sa epidemiološkom analizom stanja na području kantona i provodi protivepidemijske mjere,
 • učestvuje u uzorkovanju materijala na terenu za potrebe analiza i postavljanja dijagnoze zaraznih oboljenja,
 • nadzire i provodi mjere preventivne i protivepidemijske dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije,
 • stručno metodološki nadzire i usmjerava rad higijensko epidemioloških službi na području kantona,
 • vrši zdravstveni nadzor nad kliconošama, zaposlenim i drugim licima u skladu sa propisima o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti,
 • vrši sanitarne preglede osoba koje podliježu ovom nadzoru,
 • učestvuje u planiranju, organizovanju i provođenju aktivnosti promocije zdravlja i zdravstvene edukacije stanovništva,
 • učestvuje u izradi i provođenju pojedinih programa zdravstvene zaštite u vanrednim prilikama,
 • učestvuje u planiranju, organizovanju i provođenju djelatnosti kontinuirane medicinske edukacije i kontinuiranog profesionalnog razvoja u sektoru zdravstva,
 • provodi obuku zaposlenih za sticanje osnovnih znanja o higijeni životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe kao i ličnoj higijeni lica koji rade u proizvodnji i prometu životnih namirnica,
 • sarađuje sa drugim zdravstvenim ustanovama na području kantona kao i nadležnim organima lokalne samouprave i drugim ustanovama i organizacijama od značaja za unapređenje javnog zdravlja,
 • provodi zdravstveno statistička istraživanja u svrhu praćenja, procjene i analize zdravstvenog stanja stanovništva iz domena službe,
 • priprema promotivni materijal i druge sadržaje za potrebe promocije zdravlja, provodi preventivne aktivnosti kod  stanovništva, izvještava javnost i relevantne institucije,
 • učestvuje u aktivnostima provođenja kontrole kvaliteta,
 • učestvuje u pripremi raznih oblika publikacija iz djelokruga rada službe,
 • provodi program postekspozicijske antirabične zaštite za područje kantona,
 • učestvuje u aktivnostima HIV savjetovališta,
 • učestvuje u nabavci imunobioloških preparata za prevenciju gripe,bjesnoće kao i ugriza zmija a koji se nabavljaju na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja,
 • učestvuje u organizaciji, sprovođenju, sakupljanju i razvrstavanju medicinskog otpada, skladištenju, provođenju stručnog nadzora, vođenju evidencije, evaluaciji i  izvještavanju,
 • učestvuje u aktivnostima na akreditaciji Zavoda,
 • učestvuje u realizaciji projekata od interesa za Zavod,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.
0 0