Tuzlanskog Odreda br. 6

HTML

+387 35 307-700 ili 307-701
Slika 92
Slika 91
Slika
Rukovodilac službe:

Dr.med.sci Maida Mulić Van.prof

Specijalista socijalne medicine i organizacije zdravstvene zaštite

Služba za preventivno promotivnu zdravstvenu zaštitu

Prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti FBiH, te Naredbi o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja Služba provodi preventivno-promotivnu zdravstvenu zaštitu djece i mladih u školam i fakultetima.

Provode se aktivnosti:

praćenja i evaluacije rasta i razvoja djece i omladine provođenjem antropometrijskih mjerenja školske djece (tjelesne mase, tjelesne visine, obima struka, obima kukova) sa ciljem praćenja rasta i razvoja te ranog prepoznavanja poremećaja i bolesti.

U cilju ranog otkrivanja poromećaja vida, sluha i lokomotornog sistema provode se skrining pregledi.

Upućuju se djece sa uočenim odstupanjem od uobičajenog stanja na detaljnu obradu putem porodične/obiteljske medicine/službe za zdravstvenu zaštitu školske djece i omladine.

Takođe se provode edukativne aktivnosti iz oblasti promocije zdravlja, prevencije bolesti i mentalne higijene, zdrave ishrane, fizičke aktivnosti, reproduktivnog zdravlja, oralne higije, obavezne vakcinacije,promicanja društveno pozitivnih vrijednosti i preveniranja nasilja. U cilju očuvanja zdravlja učenika provodi se higijensko sanitarni nadzor u školama.

Realizira se edukacija nastavnog osoblja i roditelja.
0 0